Interpretace pravdivé historie a údělu lidstva, planety Země a problematiky současného vzestupného období v letech 2000 až 2022.

 

3.4 Etapy Záchranné mise Amenti ukončené Tisíciletými válkami (Druhé osídlení) 

 

Ve snaze oživit a rozpohybovat zastavenou pozemskou evoluci, vymyslel Koncil ze Síria způsob, jak restartovat a obnovit pozemskou lidskou evoluci a běh Záchranné mise Amenti v situaci, kdy na Zemi nebyla k dispozici Sféra Amenti. V podstatě vymysleli to, že lidské duše čekající ve Sféře Amenti kdesi v HU-2/D4 na opětovný návrat na Zemi (až ta bude schopna opět Sféru Amenti přijmout a tam odtud by pak vzestoupily na Taru) by nemusely dál čekat, ale vrátily by se na Taru prostřednictvím jiného interdimenzionálního portálu než Modrého plamene Sféry Amenti. Jako vhodnou planetu, skrze kterou by se tak konalo vybrali planetu v hvězdné soustavě Síria s názvem Sírius B. A tak zkonstruovali umělý portálový most mezi Síriem B, Sférou Amenti v HU-2/D4 a Zemí a malou část morfogenetického pole Sféry Amenti (tu která korespondovala s tam na inkarnaci čekajícími lidskými dušemi) umístili do jádra Síria B. Tento umělý portálový most byl v pozdějších dobách znám jako tzv. Síně Amorea. Během doby Atlantidy a starověkého Egypta byly tyto portály - Síně Amorea známy pod názvem Třetí Horovo oko a sloužily výhradně geneticky příslušně vybavené elitě (k průchodu tímto portálem bylo totiž nezbytné mít již opraveno 3.vlákno DNA). Dále zařídili, aby se jistá část z čekajících lidských duší zkombinovaly s éterickými vědomími/inteligencemi ze Síria B a společně tak dali vzniknout novému Síriánsko-lidskému hybridnímu druhu Vědomí - Duchovní rodiny, která vešla ve známost jako tzv. Kantariánci a kteří měli později velký vliv na pozemské události.

 
Morfogenetické pole malé části čekajících a nevzestoupených duší z násilně ukončeného, předchozího Prvního osídlení tak přešlo na Sírius B v období cca před 4 miliony let (tj. po cca 1,5 milionu letech zastavené pozemské evoluce po Elektrických válkách) a odtud se začaly inkarnovat na Zem prostřednictvím Síní Amorea, do těl/ras na Síriu B nově vzniklé, malé skupiny lidských hybridů, kteří našli exil v Plejádském hvězdném systému v HU-1, kam odešli v průběhu či důsledku Elektrických válek. Tato hybridní rasa byla známá jako Euroferitesové či Eurisové. S pomocí Koncilu ze Síria přesídlili tito Euroferitesové z Plejád na Sírius B a zde se začali křížit s výše zmíněnými Kantariánci a tito kříženci vešli na Zemi ve známost jako tzv. Dagosové (Dogoni Roberta Templa). Tato rasa si však coby plejádsko-síriánsko-lidští kříženci, nesla ve svém morfogenetické matrici příslušné blokující genetické pečetě Amenti a Palaidor, což znemožňovalo inkarnátům do této rasy případný přímý průchod Modrým plamenem Sféry Amenti na Taru, čímž bylo dosaženo ochrany proti případné infiltraci tohoto projektu a zkompromitování Tary. Tato nově se na Zemi vyskytnuvší hybridní rasa se vyznačovala tmavě hnědou kůži a schopností interdimenzionální komunikace s Palaidoriánci. A tak se před cca 4 miliony let biologická rasa Dagosů začíná skrze Síně Amorea přesídlovat na Zem a svojí činností, spolu s Kantariánci a některými plejádskými genetickými liniemi, ve finále umožnila znovu, již podruhé začít s osídlováním Země novými lidskými rasami T-2 - tzv. kořenovými rasami (další mutace po mutaci způsobené důsledky Elektrických válek) a vytvořit tak podmínky pro opětovnou inkarnaci ve Sféře Amenti čekajících, stále ještě nevzestoupených taranských lidských duší. Příchod čekajících duší do těchto nových lidských ras (skrze křížení s Dagosy) byl postupný a korespondoval s postupem reinkarnačního čištění jejich morfogenetiky a nutností dosáhnout na vzestup postupným průchodem jednotlivými rasami T-2 a s tím korespondující reintegrací příslušného vlákna DNA. Tedy přímo souvisel s morfogenetickým stavem ras T-2 z Prvního osídlení. Druhé, postupné osídlení planety Země tak probíhalo v těchto obdobích a rasách:

 

 • V období před 3,7 miliony let - přichází na Zemi rasa originálních Ur-Antriánců a ta dává vzniknout nové kořenové rase (RR3) známé jako Lumeriánci/Lamaniánci.
 • V období před 3 miliony let - přicházejí na Zemi nová kořenová rasa těchto Lamaniánců a originální rasa Breanoua, která dává vzniknout nové kořenové rase (RR4) známé jako Alaniánci/Atlanťané.
 • V období před 2,5 miliony let - přichází na Zemi nová kořenová rasa těchto Atlaniánců.
 • V období před 1,5 miliony let - přichází na Zemi originální rasa Hibiru, která dává vzniknout nové kořenové rase (RR5) známé jako Aryánci/Ayriánci. 
 • V období před 1,27 miliony let - přichází na Zemi nová kořenová rasa těchto Ayriánců. 
 • Pátá kořenová rasa Ayriánců, která byla odpovědná za opravy 4.astrálního vlákna DNA nyní byla tou, která měla ve svých rukou možnost pozdvihnout vibrační úroveň Země natolik, aby bylo možno Sféru Amenti (uschovanou kdesi v D4) přesunout zpět na Zemi a odstranit tak i její D4 Pečeť Palaidor.
 •  Pokud se týká originální rasy Melchizedeků, tito se v této době na Zemi v hromadném měřítku vůbec neinkarnovali, neboť jejich pokročilejší morfogenetika (orientovaná na opravy 5.vlákna DNA), nezatížená D4 Pečetěmi Amenti a Palaidor nebyla v této době přímo využitelná. V podstatě pouze pomáhali ke konci Druhého osídlení Hibiru/Ayriáncům s jejich reintegrací a opravami DNA vláken a jejich doba přišla až později v Třetím osídlení. V důsledku této své podpůrné činnosti, se inkarnovali do prostředí ostatních kmenů T-2, což postupně přineslo ten efekt, že o této rase později již nebylo možno hovořit jako o rase vyznačující se žlutou barvou kůže, protože splynuli s komunitou, do které vstoupili.
 • Další důležitou událostí se stalo to, že došlo ke zkombinování originálních ras Hibiru a Melchizedeků (s cílem akcelerace evolučního potenciálu Hibiru/Ayriánské rasy), což dalo vzniknout nové originální mix-rase, která vešla ve známost jako tzv. Hebrejci, s jejichž potomky se v podobě kořenových ras Essenských, Judaistických a Křesťanských rodových linií setkáváme dodnes, včetně mnoha problémů, které to přineslo.


Etapa Záchranné mise Amenti v období před 3,7 miliony až 846 800 lety tak vešla ve známost jako tzv. Druhé osídlení planety Země. V průběhu této etapy Záchranné mise Amenti, zhruba v období před 1 milionem let se však situace na Zemi opět zásadně změnila a to když na Zemi poprvé přichází zcela nový, třetí systémový hráč - mimozemská, reptiloidní rasa známá jako tzv. Drakoniánci z Hvězdného systému Orion z HU-2. Od samého začátku svého příchodu se vůči lidstvu chovala nepřátelsky a prakticky ihned začala s manipulacemi lidských genetických kódů s cílem dosáhnout nad lidmi nadvládu a zcela si je podrobit. Vytvořili si zde novou, na Zemi se adaptující hybridní rasu (lidsko-drakoniánskou) nazvanou Drakosi, mající lidské tělo, ale nesoucí drakoniánské vědomí, bez frekvenčních bariér a implantátů, což jim dalo oproti lidstvu velkou výhodu. Drakoniánci ale i méně významní Phalzanti již od těchto prehistorických dob až do naší současnosti kooperují s dalším, lidstvu nepřátelsky nakloněným, ET druhem - známým jako Zeta Retikuli z planety Rigel hvězdného systému Orionu, na jejich škodlivých, protipozemských a protilidských záměrech. A tak se v našem vesmíru před cca 1 milionem let objevila vedle Belial agendy padlých andělských humanoidních legií Anunnaků, druhá protilidsky orientovaná strategie drakoniánsko-reptiliánské povahy - tzv. Černá agenda.


Když se později Drakoniánci a jejich Drakosi stali pro lidstvo a úspěšný průběh Záchranné mise Amenti hrozbou, bylo rozhodnuto, že s pomocí Koncilu ze Síria, budu zničeny podzemní Drakonské lokality a základny. Bohužel tento plán v konečném důsledku selhal a obrátil se proti svým původcům, když způsobil v období před cca 956 500 lety explozi zemské kůry, po níž opět následovaly velké záplavy, další vychýlení pozemské osy a další neblahé celoplanetární důsledky. Většina Drakoniánců však byla tímto útokem donucena ze Země odejít a nebo byla zničena. Současně se však většina tehdejšího lidstva musela skrýt do podzemí před, na povrchu, zuřící další celosvětovou potopou.

 
V období před 950 tisíci lety, po odeznění celosvětové potopy, se aktivit opět chopili rebelující Anunnakové a světlo pozemského světa spatřila další humanoidní hybridní rasa - tzv. Nefilimové, což byla anunnacko-humanoidní rasa, kterou tentokráte vytvořili Anunnakové a to prostřednictvím sexuálních praktik svých mužských příslušníků s vybranými lidskými ženami (zde se jedná o ono známé biblické braní si lidských dcer božskými syny). Tato nová nadřazená humanoidní rasa Nefilimů se tedy právě pro důsledky tohoto zdánlivě "polobožského" původu rychle stala vládci nad běžnou lidskou populací, přičemž právě s tímto lidstvu vládnoucím účelem byla stvořena. Podstata jejich nadřazenosti však nespočívala v tom, že by jejich otcové - Anunnaki byli skutečnými, lidstvu nadřazenými bohy, ale v tom, že oproti lidským rasám opět nebyli vybaveni frekvenčními blokacemi, limitujícími jejich interdimenzionální spojení s jejich, ve vyšších dimenzích bytujícími Anunnackými rodiči (podobně jako Drakoniánská hybridní rasa Drakosů mohla interdimenzionálně komunikovat se svými Drakoniánskými rodiči). Nicméně Pečetě Amenti i Palaidor jejich genom (coby lidských kříženců) obsahoval rovněž, takže k vzestupu skrze Modrý plamen Sféry Amenti rovněž nebyli kvalifikováni a Taru tak infiltrovat nemohli. Jejich role však spočívala v ovládnutí Země a nikoliv v průniku na Taru.


Palaidoriánci a mezi nimi zejména Elohimové a Konfederace Ra s cílem vrátit věci zpět do přirozeného řádu a vymanit lidské rasy z geneticky nově implantovaného vlivu a závislosti na Anunnacích a Nefilimech, přikročili k vytvoření nové pokročilé lidské rasy, která vešla ve známost jako tzv. Serres/Egypťané, která byla odolná vůči vlivu Anunnaků a Nefilimů. Starověcí Egypťané se tak stali nositeli nejvíce pokročilých lidských genetických kódů, ale i novou nadějí pro další osud Záchranné mise Amenti. V období před 900 tisíci lety tak mohli Elohimové a Koncil ze Síria opětovně vrátit Sféru Amenti na Zemi, za účelem umožnění další vzestupné vlny lidských duší tohoto Druhého osídlení, přičemž při tom kooperovali se svými pozemskými, před-připravenými zasvěcenci z rasy Serres/Egypťanů (schopnými interdimenzionální komunikace). V opozici k těmto snahám se Anunnakové, kterým činnost Elohimů samozřejmě překážela v jejich záměrech s jejich lidstvu vládnoucí rasou Nefilim, rozhodli pokusit se o zničení či kontrolování vracející se Sféry Amenti a definitivně si tak podrobit lidi jako otroky a jednou provždy jim znemožnit vzestup a odchod ze Země. Tento střet nemohl dopadnout jinak než válkou. Tak vypukly téměř 1000 let trvající a podle toho i nazvané Tisícileté války mezi Nefilimy proti Serres/Egypťanům (odehrávající se na planetě Země) a Elohimy proti Anunnakům (odehrávající se v intergalaktickém prostoru). V období před 849 tisíci let nakonec musela být z bezpečnostních důvodů a vzniku vážného válečného stavu Sféra Amenti opět vyjmuta  ze Země a rovněž došlo i k ukončení možnosti nadále používat náhradní portál - Síně Amorea (Třetí Horovo oko) pro evoluční/vzestupné potřeby lidstva (a ten tak zůstal otevřen pouze jako pomocný průchod mezi Síriem B a Zemí zejména pro návštěvy Kantariánců v dobách následujícího osídlení). Pozemské lidské rasy v průběhu Tisíciletých válek hledaly exil na dalších planetách, přičemž i většina pozemských Nefilimů musela posléze přesídlit na Sírius A a z něj na planetu Nibiru.


Znovu musela zasahovat vysoká inteligence Breneau z HU-5 a vyjednat války ukončovací smlouvu mezi soupeřícími stranami. Výsledkem těchto jednání byla tzv. Smlouva El-Annu, která mj. ustanovila podmínky pro pokračování Záchranné mise Amenti a opětovné osídlení Země lidskými rasami (třetí v pořadí) a to s tím, že Nefilimové se již nevrátí zpět na planetu Země (ze Síria A), ale "za to" nadále Anunnakům zůstane možnost vytvořit si novou pozemskou humanoidní hybridní rasu, která dostala pojmenování "Annu" a která mohla být vysazena na Zemi spolu s vrátivšími-se lidskými rasami T-2, ovšem s tou podmínkou, že se tato nová rasa bude striktně řídit Zákony Jednoty a vlastně tak vstoupí do bio-regeneračního režimu nápravy své, padlé a zkreslené Anunnacké genetiky (tzv. Program vykoupení). Tato smlouva však vytvořila mnoho vnitřních neshod uvnitř civilizace samotných Anunnaků ze Síria A a tak došlo k dalšímu zformování soupeřících stran a k dalšímu rozdělení ras Síriánských Anunnaků. Na jednu stranu se postavili zastánci tzv. Zákona Jednoty - zejména to byli Modří ze Síria (Sírius A) a dále to byli Kantariánci (Sírius B) a rovněž i stoupenci Koncilu ze Síria. Na druhé straně se i Soupeři nově vyprofilovali, kdy se spojili rebelující, Smlouvu E-Annu nerespektující, Anunnaki a Drakosové (kteří v průběhu Tisíciletých válek také odešli do exilu na Sírius A) a Drakoniánci, kteří tak, odteď již společně, chtěli i nadále realizovat svůj ďábelský plán na zničení či ovládnutí Sféry Amenti a převzetí kontroly nad lidstvem a planetou Země a propříště nerespektovali Smlouvu El-Annu ani Koncil ze Síria. Za účelem mít další vývoj a využívání pozemských hvězdných portálů pod kontrolou a nepřipustit další možnou pozemskou konfrontaci, Konfederace RA a Koncil ze Síria přišli s novou genetickou bezpečnostní modifikací - tzv. 1.Templářskou-Axionovou pečetí, známou jako značka šelmy "666", kterou implementovali do morfogenetického pole všech rebelujících a Smlouvu El-Annu odmítajících ras hybridních Drakosů i Nefilimů a to zejména za tím účelem, aby se tito již nemohli nadále úspěšně křížit s jinými druhy než mezi sebou a nemohli tak v budoucnu zneužít Sféru Amenti. A tak zůstalo jedinou nadějí rebelujících Anunnaků na udržení si možnosti dostat se zpět na planetu Země (po definitivním vyhoštění jejich "vlajkové lodi" - rasy Nefilim na Nibiru), cesta prostřednictvím jejich nové, Smlouvou El- Annu povolené pozemské genetické rasy známé jako tzv. "děti Annu", která byla svázána s morfogenetickým polem lidské kristovské T-2 rasy Melchizedeků a kteří později vešli ve známost jako tzv. Annu-Melchizedekové. Skrze tuto hybridní Anunnaki-Melchizedek rasu se tak mohly na Zemi inkarnovat (a vstoupit do bio-regeneračního Programu vykoupení) i Padlé andělské duše z předchozího období - a to zejména z prostředí Atlantsko-Egyptských Nefilim-Atonů, kteří však byli striktně smluvně vázáni podřízením se Zákonům Jednoty.


Tisíciletými válkami před 848 tisíci lety tak skončila další etapa Záchranné mise Amenti známá jako Druhé osídlení a posléze musely začít být nově organizovány podmínky pro návrat lidských duší z exilu zpět na Zemi a obnovení lidských pozemských civilizací - tedy evolučního prostředí pro pokračování Záchranné mise Amenti a další návraty Propadlých duší na Taru. V období před 840 tisíci lety (tj. po asi dalších 8 tisíci letech od skončení Tisíciletých válek) došlo k vybudování dalšího, náhradního portálu pro potřeby tohoto následujícího - již Třetího osídlení Země a to mezi Sférou Amenti uschovanou v galaxii Andromeda a Zemským jádrem. Tento nový portál vešel ve známost jako tzv. Oblouk či Most úmluvy Palaidor. Jeho prostřednictvím tak mohla byla zahájena další etapa Záchranné mise Amenti, období rovněž známé jako tzv. Třetí osídlení planety Země. Pojďme si k tomuto období, které trvá dodnes říci něco bližšího. Ještě předtím si však zrekapitulujme, co podstatného se v průběhu Druhého osídlení odehrálo:

 

 • Zastavená pozemská evoluce je nově odstartována skrze Síně Amorea a pozemskou síriánsko-lidskou rasu Dagosů.
 • Úspěšný průběh Záchranné mise Amenti po cca 3 milionech letech provozu torpédují nově příchozí skupiny Soupeřů - Drakoniánci a jejich hybridní rasa Drakosové.
 • Útok Strážců a lidstva proti Drakoniáncům zapříčinil celosvětovou potopu a následný útěk lidstva do podzemí.
 • Návrat Anunnaků po potopě a instalace jejich nové, lidstvu vládnoucí hybridní rasy Nefilim.
 • Palaidoriánci (Elohimové) odpovídají novou lidskou rasou Serres Egypťanů, skrze níž organizují novou hromadnou vzestupnou vlnu a návrat Sféry Amenti na Zem.
 • Anunnakové a Nefilimové útočí v 1000 let trvajících válkách proti Elohimům a Serres Egypťanům v období SAC a možnému návratu Sféry Amenti na Zem.
 • Válka je ukončena až po zásahu z nejvyšších evolučních míst inteligencí Breneau a je dojednána Smlouva El-Annu, upravující další evoluční dění na planetě Země takto:
  • Pozemská evoluce lidstva a Záchranná mise Amenti bude pokračovat dalším novým osídlením planety lidskými rasami T-2 v podobě 12-ti kmenů či civilizačních center.
  • Nefilimové jsou trvale vykázáni na planetu Nibiru.
  • Pro účely nápravy Padlých andělských ras v bio-regeneračním Programu vykoupení je umožněno spolupracujícím Anunnakům vytvořit si novou hybridní humanoidní rasu známou jako Annu-Melchizedekové.
  • Smlouvu El-Annu nerespektující humanoidní i drakoniánské rasy jsou "signovány" značkou šelmy - známou dnes jako "666", které tak "z genetické podstaty" nemají možnost vzestoupit skrze pozemské Síně Amenti.
 • Došlo k vybudování nového hvězdného portálu, který opětovně nahradil nepřítomnou Sféru Amenti - tzv. Most úmluvy Palaidor a umožnil pokračování v Záchranné misi Amenti.

 

Pojďme se nyní podívat na to, jak probíhalo Třetí osídlení planety Země lidskými kristovskými rasami T-2 - 12-ti andělskými kmeny, tedy osídlení, které již nebylo násilně ukončeno a které trvá až do naší současnosti.

 
3.5 Současné, Třetí osídlení planety Země, nová úloha kristovského lidstva T-2

 
Jak jsme si již uvedli, v období před 849 tisíci lety byla Sféra Amenti v důsledku Tisíciletých válek opět přemístěna na bezpečné místo v galaxii Andromeda, které bylo chráněno Arkturiánci a Plejáďany. Proto bylo Strážci-Elohimy a Koncilem ze Síria přistoupeno ke zkonstruování nového portálového mostu mezi Zemí a Sférou Amenti což umožnilo zpětný přesun/inkarnaci z Tisíciletých válek uprchlých duší zpět na Zem. Tento nově zkonstruovaný portálový průchod/most byl nazván Most Úmluvy Palaidor a také je známý jako tzv. Oblouk či Most úmluvy. Na tento most byla umístěna speciální 5D pečeť, která z něj učinila "jednosměrné dveře", které umožňovaly, aby se násilně vyhoštěné duše po něm mohly vrátit/inkarnovat zpět na Zemi a pokračovat ve své evoluci/reintegraci, ale nemohly po něm vzestoupit v obráceném směru, pokud by neměly (nezískaly) příslušné přístupové 5D genetické kódy, tj. pokud by nedosáhly na reintegraci alespoň 5.vlákna DNA. Tato speciální ochranná pečeť vešla ve známost jako tzv. Oblouková pečeť. Ti, kdo drželi genetické kódy/klíče nezbytné k obousměrnému průchodu po Mostu úmluvy, tedy i v chráněném, vzestupném směru tj. ze Země na Andromedu se stali tzv. Strážci Mostu úmluvy. Je tedy zřejmé, že tento Most úmluvy byl tím klíčovým prostředkem, který umožnil opětovné osídlení planety Země lidskými dušemi po Tisíciletých válkách a tak jim umožnil pokračovat ve své reintegraci. Toto nové osídlování vešlo ve známost jako tzv. Třetí osídlení planety Země.


Ale než budeme pokračovat v tom, jak probíhala tato další etapa návratů Propadlých duší na Zemi a jejich případný vzestup zpět na Taru či Gaiu, si ještě zrekapituluje výše uvedené jednotlivé etapy lidských dějin, potažmo Záchranné mise Amenti (MYA - před milionem let, TYA - před tisíci lety).
 


 
Mezi na Zemi se vracejícími dušemi (po Tisíciletých válkách) získaly vůdčí postavení dvě nové, pokročilé genetické skupiny - jednak to byli Serres-Egypťané a druhak to byli Hebrejci, což byli jak již víme kříženci mezi originálními rasami Hibiru a Melchizedek. Na Zemi se mezi vracejícími se dušemi objevily ale i některé přeživší další skupiny lidí z předchozího 2.osídlení (Lamaniánci a Ur-Antriánci), se kterými se příslušníci novější rasy 3.osídlení Serres-Egypťanů posléze křížili a na Zemi tak v období před cca 800 tisíci lety vzniklo 5 nových ras známých jako Urtité či jako Kněžstvo Ur, kteří se stali hlavním želízkem v ohni Strážců-Elohimů v jejich další snaze úspěšně pokračovat v Záchranné misi Amenti. Urtité tak převzali pomyslný štafetový kolík v Záchranné misi Amenti a mj. spolupracovali s Palaidoriánci z 2.osídlení, kteří žili zejména v podzemí (kam odešli v dobách Tisíciletých válek) a kde dali vzniknout velké svébytné civilizaci později známé jako tzv. Vnitřní Země neboli tzv. Agarta. Toto zmíněné "podzemí" je však lépe chápat ve frekvenčně/dimenzionálním a tedy i časoprostorovém slova smyslu než v zeměpisném významu tohoto slova. Byli to právě Urtité, kdo spolupracoval na obnově Kněžstva Ur na Zemi a rovněž sloužili jako Strážci a průvodci po Mostu úmluvy Palaidor. Po vytvoření podmínek na povrchu planety vhodných k opětovnému masovému obydlení, začali Urtité organizovat tuto další etapu Záchranné mise Amenti a Třetí osídlení planety Země a to opět po celém povrchu planety, v návaznosti na strukturu Planetárních hvězdných bran (Planetárního chrámového komplexu hvězdných bran). Toto nové osídlování zeměpisně soustředili ale i na nová místa, korespondující s portálovými průchody do Vnitřní Země - Agarty, kterou z minulosti a z kontaktů s jejich obyvateli - Palaidoriánci dobře znali. Třetím osídlením planety tak rozumíme situaci, která nastala v období před 798 tisíci lety, kdy 5 nových, originálních ras Urtitů a 7 dosavadních (z exilu se postupně vracejících) lidských ras T-2 postupně zakládali nové civilizace na planetě, primárně ve 12-ti lokalitách korespondujících s portály/průchody mezi povrchem Země a Vnitřní Zemí - Agartou. Byli to tedy zejména tito Urtité, kteří svojí činností v období před 750 000 až 75 000 lety v podstatě opětovně vytvořili na Zemi podmínky pro možnost pokračování v Záchranné misi Amenti skrze nové inkarnace Propadlých duší z Alánie do pozemských ras T-2 Třetího osídlení.


Vzhledem k tomu, že pro plné pochopení průběhu dalších událostí by bylo potřeba podstatně rozšířit výklad zejména z oblasti časoprostorové mechaniky, což je již mimo rámec tohoto textu, uveďme si zde nyní jen seznam hlavních událostí, které se odehrály v následujícím období. Jen si zde naznačíme, že celkově bylo a dodnes je Třetí osídlení z bezpečnostního hlediska organizováno sofistikovaněji než předchozí dvě osídlení, která byla ve válkách násilně ukončena. Tato sofistikovanější organizace spočívá v podstatě v tom, co je v Pramenech pojmenováno jako Kruhová strategie, kterou jsme výše již zmínili. Její hlavní myšlenka spočívá v tom, že další osídlení planety Země se provede ve čtyřech různých avšak vzájemně a zákonitě provázaných časových cyklech, které se nazývají KRUHY. A každý z těchto čtyř časových kruhů/cyklů bude vnitřně tvořen trojicí dalších samostatných časově-evolučních etap, které každá budou mít stejný společný cíl, přičemž bude stačit, když tohoto dílčího cíle dosáhne alespoň jedna kultura v jedné časově- evoluční etapě. Nebude tedy vadit, když druhé dvě případně neuspějí. Do každé časově-evoluční etapy bude nasazena geneticky jiná sestava humanoidních ras, která se v tom kterém kruhu na Zemi pokusí o splnění zadaného klíčového úkolu. S touto organizačně-inkarnační strukturou pak úzce koresponduje i struktura kristovské lidské duchovní rodiny, kdy do každé časově-evoluční etapy byli vysláni/inkarnováni zasvěcení příslušníci. Přitom smysl této strategie spočívá v tom, že se předpokládá, že Soupeři (na rozdíl od sofistikovaně strukturované inkarnace lidské duchovní rodiny) nebudou schopni být simultánně přítomni ve všech těchto různých časoprostorových údobích/lokalitách a tak nebudou schopni zablokovat dosažení vytyčeného cíle ve všech paralelně probíhajících etapách/časoprostorech. Tímto klíčovým cílem či úkolem, mám samozřejmě na mysli dokončení Záchranné mise Amenti, ale mimo to i nově potřebnou rekonstrukci morfogenetického pole planet Tara a Země, které bylo v předchozích Tisíciletých válkách opětovně poškozeno. Tato nová lidská úloha/agenda vešla ve známost jako tzv. Planetární štítová klinika a k její úspěšné realizaci byla a dodnes je nezbytná spoluúčast pozemského andělského kristovského lidstva.  Tato nová klíčová role kristovských 12-ti vláknových ras T-2 je známá jako tzv. Posvátná kristovská rehabilitační mise a je i tím primárním důvodem, proč se Soupeři trvale snaží o likvidaci kristovských humanoidních andělských ras. Bez nezmutovaného lidstva se morfogenetické pole planet Země a Tara prostě nedá plnohodnotně opravit a zabezpečit. A tak 12-ti vláknová morfogenetika kristovských ras a 12-ti prvková morfogenetická struktura Planetárních štítů Země i Tary, jakož i 12 osídlovacích lokalit a kmenů a 12 základních prvků holografické anatomie manifestovaných objektů spolu úzce a významně souvisejí.

 
Aniž bych zacházel do podrobností, pouze pro správnou, byť hrubou představu zmíním, že jde o to, že každý z těchto čtyř evolučních Kruhů (a 12-ti časově-evolučních etap) je určen k tomu, aby se v rámci něj (v kterékoliv jeho časově-evoluční etapě) podařilo zakotvit do pozemského Planetárního štítu, specifickou část souboru jistých interdimenzionálních frekvenčních vzorců, programů či implantátů, přičemž závěrečné zkompletování těchto dílčích částí souboru energií ze všech čtyř časových Kruhů v planetárním štítu Země, vytvoří aktivační podmínky, které umožní andělským lidským rasám naplnit svoji Posvátnou kristovskou rehabilitační misi - opravu pozemského Planetárního štítu a v jejím důsledku zbavit planetu Země nežádoucího vlivu ze strany Soupeřů (odvrácení jejich agendy směřující k tzv. posunu elektromagnetických pólů, provázeného katastrofickými, klimatickými, průvodnímu jevy) a tak se opět stát plnohodnotnými Strážci opětovně zabezpečené planety a nakonec i celého našeho vesmíru/matrixu. Tento postup tak byl samozřejmě vymyšlen zejména z důvodů bezpečnosti a ochrany před vlivem a diskreditací této "rehabilitační snahy" ze strany Soupeřů. Přenos a ukotvení těchto specifických frekvenčních vzorců prostřednictví lidských ras T-2 do Planetárního štítu se děje skrze "překopírování" příslušného vzorce z vláken lidské světelné DNA (což je jediné místo, kde může být umístěn) do Planetárního štítu. A právě proto, se v každém simultánním Kruhu a časově-evoluční etapě na Zemi/Zemích vyskytují lidské rasy/kmeny a inkarnovaní avataři s jinou strukturou aktivních vláken DNA, protože výsledná kompletace je podmíněna jejich dynamicky řízeným, postupným a kompletním souběhem, o kterémžto průběhu nejsou Soupeři informováni. Předpokládám že je nyní již zřejmější, proč Soupeři vždy vynakládali takové úsilí při svých útocích proti lidstvu. Ano, vždy byli motivováni snahou nalézt a doslova genocidně vyhladit zejména ty rodové linie, které ve své morfogenetice nesly příslušené genetické konfigurace. Předmětné specifické morfogenetické/frekvenční konfigurace nesené v aktivních vláknech 12-ti prvkové kristovské DNA - jsou v podobě skalárního, (podélně se nešířícího, stojatého) světelně-zvukového frekvenčního vzoru známy jako tzv. Sekvence ohnivých písmen. Úspěšná kompletace této úlohy totiž zajistí takovou úroveň ochrany morfogenetiky Země a Tary (ochrana 12-té stupně), že ji nebude možné ze strany Soupeřů opětovně zdolat a poškodit a tak se vytvoří dostatečně zabezpečené podmínky pro úspěšné dokončení Záchranné mise Amenti a současně se planety a lidstvo zbaví nežádoucího vlivu ze strany Zákony Jednoty neakceptujících, rebelujících kolektivů Soupeřů. Podrobnější informace ohledně oněch specifických frekvenčních vzorcích - Sekvencích ohnivých písmen již jdou nad rámec tohoto textu. Snad jen pro inspiraci a nasměrování případných zájemců uvedu, že spolu úzce souvisí pojetí v genetice používaných čtyř písmen abecedy (T,G,A,C) a písmen ve zde zmíněné Sekvenci ohnivých písmen. Lidských andělských kmenů, DNA vláken, sekvencí i písmen je celkem dvanáct, což nám kombinačně opět dává nám již známá čísla kristovské Duchovní rodiny 12-144-1728. Druhou indicií nechť je povědomost o tom, že výše zmíněné přenosy/kopírování příslušných frekvenčních vzorců Sekvencí ohnivých písmen z morfogenetiky lidstva a jednotlivců do morfogenetiky planety jsou aktivovány postupnými hvězdnými vysokofrekvenčními infuzemi vyskytujícími se v "transformačně/seberealizačních, zeropointově/vzestupných" obdobích SAC.

 
3.6 Čtyři kruhy Třetího osídlení

 
 Dále si nyní uveďme, chronologický přehled hlavních dějepisných událostí v těchto čtyřech Kruzích s tím, že pro naši současnou realitu je klíčový 4.Kruh, časoprostor ve kterém se realizuje naše současnost a chvíle závěrečného souběhu/průsečíku Posvátné kristovské rehabilitační mise - SAC 2000-2022. Je potřeba mít na paměti poměrně těžce představitelnou skutečnost, že události v těchto Kruzích běží simultánně a na sobě relativně nezávisle v menších časových cyklech Euiago, s výjimkou svých styčných zeropointů (počátečních/koncových období - změny barvy viz. obrázek níž), až se celkové výsledky dění v jednotlivých kruzích vzájemně prolnou a tak udělají co mají a mj. i determinují výchozí podmínky pro další cyklus. Tuto obtížně pochopitelnou skutečnost si lze velmi zjednodušeně ilustrovat níže uvedeným obrázkem, kde čtyři kružnice představují naše čtyři samostatné Kruhy a jejich jednotlivé barevně označené části korespondují s jednotlivými samostatně běžícími procesy/časoprostorovými cykly Euiago, přičemž vše simultánní a podřízeno nadřazenějším tvůrčím cyklům nádechů a výdechů. Jako podstatné je potřeba ještě uvést, že části Posvátné kristovské rehabilitační mise přináležející předchozím třem Kruhům, již byly úspěšně završeny a dnes se čeká již jen na nás, na to, jak to zvládne současné lidstvo, které to má ovšem o to složitější, že pracuje v podmínkách invertované/reverzní osobní morfogenetiky všech ras T-2. Pozn. - tipnete si, kde se na tomto zjednodušujícím, přesto použitelném, obrázku nachází naše současné období SAC 2000-2022:-) ? 

 

  

 

Čtyři časové kruhy po šesti evolučních cyklech

 

Kruh 1 - období 798 000 př.n.l. až 208 216 př.n.l.
 • 798 000 př.n.l.- Startuje Třetí osídlení novou andělskou humanoidní rasou Urtitů.
 • 669 000 př.n.l. až 250 000 př.n.l. - Chrámové války, kdy došlo k pozemské invazi rebelujících Anunaků i Drakoniánců a dalším vleklým válkám.
 • 246 000 př.n.l.- Palaidoriánci přinášejí na Zemi novou verzi mírové Smaragdové smlouvy, vstupují do ní všechny andělské humanoidní rasy a také skupina Thoth-Enki Anunnaků, kteří vstupují do Programu vykoupení skrze bio-regeneraci DNA. Opoziční část kolektivu Jehoviánských Anunnaků zůstala i nadále mimo Smaragdovou smlouvu.
 • 208 216 př.n.l. - V období tohoto SAC cyklu, kdy mělo dojít k úspěšnému završení bio-regeneračních programů, došlo naopak k invazi Drakoniánců na Zem, která zapříčinila neúspěch tohoto SAC a způsobila i k další posun magnetického pole Země. Od tohoto neúspěšného SAC nedošlo až do naší současnosti k žádné další příležitosti k hromadnému vzestupu v období přirozeného SAC ! Všechny individuální vzestupy se odehrávaly výhradně prostřednictvím Mostu úmluvy.

 

Kruh 2 - období 208 100 př.n.l. až 75 000 př.n.l.
 • 208 100 př.n.l. - Nastává znovuosídlení Země rasou Urtitů, avšak tentokrát v "podzemních" lokalitách civilizace Agarty.
 • 155 000 př.n.l. - Začíná bio-regenerační program Anunnaků dle nové verze Smaragdové úmluvy, který byl ovšem brzy zkompromitován a vyústil v hybridizační program Soupeřů, kteří si tak chtěli "vyšlechtit" své pozemské rasy, které by jim umožnily obejít signování "666" a dosáhnout na vzestup z D3. Postupně tak dochází k pěti genetickým mutacím ras Soupeřů a pozemských hominidních ras (Lulcus/Neandrtálci -> Kromaňonci -> Nefité -> Leviatánci), do kterých se zapojili jak rebelující Anunnaki tak i Drakoniánci. Jako výchozí rasy byly použity otrocká Anunnaki humanoidní rasa Lulcus a pozemská, hominidní (ne kristovská) rasa nativních Neandrtálců. Tyto mutace dávají vzniknout pozdějšímu rasové "zmatku" v pozemské situaci ohledně toho, kdo je kdo. V každém případě výsledkem těchto tisíciletí trvajících genetických manipulací bylo vytvoření cílové humanidoní rasy typu Annu-Melchizedeka - tzv. iluminátských Leviatánců, kteří byli předurčeni k dalšímu soupeření s lidstvem ras T-2 a svoji sílu ukázali v atlantských dobách.
 • 150 000 př.n.l. - Zákon Jednoty tehdy respektující Anunnaki jsou poraženi soupeřícími Drakoniánci a rebelujícími Anunnaki, kteří se opět chytali zmocnit Země včetně Vnitřní Země - Agarty. Tomu se Strážcům podařilo zabránit, nicméně ve výsledku došlo k nástupu další doby ledové.
 • 148 000 př.n.l. až 75 000 př.n.l. - tzv. Anu okupace Země. Soupeři opět přepadli Zemi a rozpoutali na ní genocidní program s cílem vyhubit andělské humanoidní rasy, přičemž se fakticky ujali kontroly nad planetou. Lidstvo a Palaidoriánci opět odešli do exilu a do "podzemí" a na povrchu Země se opět rozpoutaly vleklé války, tentokrát mezi dvěma hlavními frakcemi Soupeřů - Padlými andělskými legiemi rebelujících Anunnaků a Drakoniánci o nadvládu nad planetou Země.
 • 75 000 př.n.l.- Rebelující Anunnaki se pokusili obsadit portály do Vnitřní Země - Agarty. Rasy z Agarty (jedna z nich je známá pod jménem Shambala) se však spojily se Strážci zvenku a společně svrhli okupační nadvládu rebelujících Anunnaků na povrchu planety a zahájily její opětovné obsazení a osídlování i na povrchu.
 
Kruh 3 - období 75 000 př.n.l. až 2017 n.l.
 • 75 000 př.n.l. - Ur-Antriánci - v reinkarnační posloupnosti třetí originální rasa přichází na planetu Zemi a je zde dodnes, připravena využít nejbližší SAC ke svému vzestupu.
 • 74 000 př.n.l. - Breanoua - v reinkarnační posloupnosti čtvrtá originální rasa přichází na planetu Zemi a je zde dodnes, připravena využít nejbližší SAC ke svému vzestupu.
 
Kruh 4 - období 71 000 př.n.l. až 2017 n.l. a dál
 • V tomto našem současném Kruhu přišly na Zem andělské humanoidní rasy, které měly ze spodní šestice aktivní pouze 2 až 6 vláken a rovněž vlákna 7-12. Avšak pozor - všechny vlákna 7-12 obsahovaly a dodnes obsahují nesprávné, reverzní kódování. A co to konkrétně znamená pro nás si ale vysvětlíme až později, v každém případě mějme na paměti, že to souvisí s oněmi Sekvencemi ohnivých písmen a naplněním Posvátné kristovské rehabilitační mise.
 • 73 000 př.n.l. -  Na planetu Zemi přichází originální rasa Ur-Antriánců.
 • 72 000 př.n.l. -  Na planetu Zemi přichází originální rasa Breneau.
 • 70 000 př.n.l. -  Na planetu Zemi přichází originální rasa Hibiru.
 • 71 000 př.n.l. - Na povrchu planety Země pokračuje osídlování, tentokrát kořenovými humanoidními andělskými rasami - jako první přichází kořenová rasa RR3 - Lamaniánci/Lemuriánci a to do prostředí Lemurie, kontinentu v Tichém oceánu a pohoří And.
 • 68 000 př.n.l. - Jako druhá přichází kořenová rasa RR4 - Atlaniánci/Atlanťané - do prostředí Atlantidy, kontinentu v Atlantickém oceánu a Egypta.
 • 66 000 př.n.l. - Na povrch planety přicházejí Hibiruánci - do prostředí Lemurie, kontinentu v Tichém oceánu a pohoří And.
 • 63 000 př.n.l. - Na povrch planety přichází kořenová rasa RR5 - Ayriánci/Aryánci - do prostředí Černého moře a pohoří Karpat.
 • 66 000 př.n.l - Příslušníci hybridní rasy Annu-Melchizedek byli vysazeni do prostředí Atlanťanů, ale stále si udržovali i spojení na své Síriánsko-Anunnacké rodiče, což se ukázalo jako klíčové v dalším průběhu událostí.
 • 33 000 př.n.l. - Na povrch se inkarnovala 1.vlna originálních Melchizedeků - známých jako kořenová rasa RR6 - Muvariánci - do prostředí Atlantidy s cílem opět býti nápomocni vzestupné vlně v blížícím se SAC 28000 př.n.l. Zakládají zde spirituální, na vzestup orientovanou školu známou jako tzv. Kněžstvo Melchizedeka, které získalo pověření dohlížet na blížící se vzestupnou vlnu. Nicméně postupem času a i vlivem infiltrujících se příslušníků rasy Annu-Melchizedeka se toto Kněžstvo Melchizedeka stalo patriarchálně a diskriminačně orientované. Výrazem nesouhlasu s touto orientací se stalo rozštěpení této rasy, kdy v období cca 30 000 př.n.l. vznikla druhá samostatně operující skupina Melchizedeků - tzv. Izolovaná rodina Melchizedeka, kteří byli podstatně blíž naukám Zákona Jednoty než Kněžstvo Melchizedeka. O tomto rozštěpení rasy Melchizedeka, které přineslo mnoho dodnes funkčních neblahých důsledků si později řekneme více.
  Druhá 2.vlna Melchizedeků přišla na Zemi v období 1500 př.n.l. do prostředí Egypta a to v souvislosti s misí faraona Achnatona a 3. vlna pak začala před cca 250 lety a pokračuje dodnes po celé Zemi, opět samozřejmě ve vazbě na právě probíhající SAC 2000-2022..

 
V této chvíli se ještě na chvíli vraťme a podívejme se do období, kdy se lidským rasám z Agarty podařilo porazit na povrchu planety dominující rebelující Nibiruánské Anunnaki a ukončit tak cca 73000 let dlouhé období Anu okupace Země (148 000 př.n.l. - 75 000 př.n.l.). Tímto vítězstvím v podstatě byly vytvořeny podmínky pro opětovné osídlení povrchu planety Země humanoidními andělskými rasami T-2 a možnost získat zpět pod kontrolu situaci na povrchu Země z rukou Soupeřů. V období po svržení Anu okupace, tak došlo k velkému rozvoji Urtitské kultury (doslova se dá říci, že Země se stala novou kolébkou civilizace) a postupně na Zemi docházelo k inkarnacím do dalších, vzestup podmiňujících, ras T-2 v rámci 3. a 4. kruhu (viz. výše), v jehož finále se právě nacházíme. Těmto nově vznikajícím a rozkvétajícím lidským civilizacím byly ze strany jiných hvězdných ras předány různé technologické dary jako např. technologie pro čerpání energie z pozemského jádra a její ukládání/akumulaci do křišťálových výkonových (napájecích) generátorů (něco jako pokročilá verze dnešních elektrických elektráren a rozvodných sítí), které jim pomáhaly v budování jejich kultur. V tomto období bylo po celé Zemi vybudováno mnoho sofistikovaných civilizací - dokonce pokročilejších, než je civilizace dnešní. Centrem tehdejšího světa byla Atlantida - kontinent v dnešním Atlantickém oceánu, přičemž příslušníci hybridní rasy Annu-Melchizedeků a originálních Hebrejců byli těmi, kdo byli pověřeni strážením sestupného/vzestupného portálu Mostu úmluvy Palaidor. Pozemská strana Mostu úmluvy byla umístěna - ukotvena uvnitř Atlantského kontinentu.


Strážci nyní mohli opětovně nastartovat Záchrannou misi Amenti, přičemž první vhodný SAC se vyskytoval v období 48 882 př.n.l.. Předchozí SAC (75 438 př.n.l.) jak je zřejmé, teprve vedl k rehabilitaci humanoidních ras T-2 na povrchu planety a vyhnání rebelujících Anunnaků z planety a tudíž ještě jej nebylo možné pro tyto účely masově využít. Nicméně, protože poražení Soupeři se se situací nesmířili, pozemským dramatům zdaleka nebyl konec. V každém případě lze říci, že v těchto emancipačních dobách byly dány základy civilizacím a kulturám, které jsou našimi přímými předky a to civilizaci a kultuře Lemurské a Atlantské. Dostáváme se tak do období příprav na SAC 48 882 př.n.l., do doby, kdy světu opět vládly lidské kristovské civilizace v Lemurii a Atlantidě. Interdimenzionální umělý hvězdný portál Most úmluvy byl ukotven v Atlantském kontinentu a na Zemi se postupně začaly inkarnovat i jiné, starší T-2 rasy než Urtité, chystající se na svůj finální vzestup. Vše se připravovalo na zahájení další etapy Záchranné mise Amenti.

 
V období 55 000 př.n.l. se však začali rebelující Anunnakové opět infiltrovat a aplikovat svoji parazitující, korodující a zrádcovskou strategii do Atlantského prostředí, kde tehdy v rámci bio-regeneračního Programu vykoupení konstruktivně působili příslušníci "jejich" rasy Annu-Melchizedeka, kteří se ale stále řídili Zákonem Jednoty a začali skrze ně postupně vychylovat tamější běh událostí natolik, že ve výsledku Atlantida téměř zanikla. S pomocí Drakoniánců a Drakosů, kterým umožnili tajně se vrátit na Zemi, se nově padlí příslušníci rasy Annu-Melchizedeka - tzv. Leviatánci, záludně vetřeli mezi Atlanťany, začali se s nimi křížit a zkreslovat učení Zákona Jednoty. Smyslem těchto jejich genetických manipulací bylo zbavit se nežádoucí, vzestup blokující 1.Templářské-Axionové pečetě - značky šelmy - "666", jimiž byli blokováni v období po Tisíciletých válkách. A jak to pokračovalo dál si řekneme v další části našeho vyprávění.

 
C. Vsuvka do dějepisné rekapitulace.

 
Udělejme si v tuto chvíli opět malou odbočku od našeho historického příběhu a podívejme se podrobněji na jeden z důležitých konceptů, který se naším vyprávěním táhne jako červená nit. A tím je pojetí tzv. Zákona Jednoty, konceptu, který se v našem příběhu stává tím, co principielně odlišuje činnost a cíle Strážců do úsilí a zájmů Soupeřů.

 
Zákon Jednoty aneb zákon jednoho Boha

 
 Zákonem Jednoty rozumějme něco jako konceptuálně zformulovaná, systémová pravidla hry, kterými zakladatelé/tvůrci Kristovských vesmírů známí jako (skuteční) Vzestoupení mistři Yanas, vyjádřili vlastní, intrinsické-niterné zákonitosti, na kterých fungují Kristovské vesmíry. Také by se dalo říct, že Zákon Jednoty odráží Primární Božský řád, řídící vzájemné vztahy mezi všemi věcmi a účinkujícími v těchto vesmírech. Podstatou těchto vztahů jsou koncepty jako Bezpodmínečná láska, kauzální/zrcadlová spravedlnost, mírové vzájemné soužití a nápomocnost mezi všemi rasami. Cestou k akceptování těchto univerzálních konceptů pak je individuální rozpoznání toho (každou žijící bytostí), že všechny manifestované bytosti a životní rekvizity včetně samotných vesmírů jsou jen různými tvářemi či formami jednoho a téhož Zdroje/Stvořitele/Boha. Jde o to osobně rozpoznat, že existuje pouze jedno jediné Vědomí, Boží Vědomí a vše ostatní jsou pouze lokálně žijící, algoritmicky strukturované a hierarchizované, mnohotvárné výrazy či projekce této jedné společné Boží identity.

 
Zákon Jednoty nám dále říká, že ty z bytostí, které se vydaly po tuto skutečnost neakceptující, tedy jakoby "bezbožné" cestě životem, jsou těmi, kdo pouze hluboce zapomněli na výše uvedený fakt jediné Boží identity. Tuto amnézii však lze léčit a to prostřednictvím probuzení své vnitřní Boží jiskry či signatury, kterou je vybavena každá žijící a individualizovaná bytost. Tato vnitřní Boží jiskra je v energetické anatomii každé manifestované bytosti obsažena na kristovské úrovni D12 a je známá jako tzv. Vnitřní Kristus. Pokud se tedy podaří vrátit paměť takto postižené bytosti, opět se výše uvedené koncepty Bezpodmínečné lásky a sdílených tvůrčích vlastností Božského řádu stanou jejími přirozenými, implicitními  instinkty a takováto bytost začne opětovně účinkovat (vést vlastní život) s vědomím toho, že Bůh sídlí ve všech  manifestovaných bytostech a věcech (organických i anorganických). Takováto bytost tím opětovně dosáhne na plnohodnotné a správné využívání svého klíčového Božího daru - Svrchované Svobodné a tvůrčí vůle.

 
Pokud  však tento Primární Božský řád není žijící bytostí akceptován, což si vzhledem k daru Svobodné vůle může zvolit, postupně dochází k limitování jejich tvůrčích možností Svobodné vůle a postupně vede takovouto bytost k přesvědčení o postupné degradaci vlastních sil a možností a o své vlastní smrtelnosti, kterou nakonec i zrealizuje. Po této své vlastní sebedestrukci se takováto bytost vrací k Bohu v podobě nediferencované jednotky/fragmentu vědomé energie, ale bez individuální paměti a bez uvědomění si svého předchozího nabytí vlastní individuální identity. Zde dochází k recyklaci těchto ne-sebe-vědomých jednotek energie, které se následně účastí dalšího Božského tvoření v jiné formě. A právě smyslem a užitkem zmíněného probuzení své vlastní Vnitřní Božské jiskry v sobě je opětovně učinit ze sebe plnohodnotně vědomou jednotku energie, která si prostřednictvím tohoto probuzení obnoví vědomost o své vlastní spirituální identitě a následně se skrze proces hierarchického vzestupu (odstupňovaného dle míry svého zapomnění) vědomě spojí nejen se svojí Duchovní rodinou, ale i cílově se Zdrojem, Bohem a tak se k němu navrátí. Prostřednictvím tohoto zpětného s Bohem sjednocovacího vzestupu takováto bytost postupně znovu nabývá svých limitovaných tvůrčích schopností Svobodné vůle až na plnohodnotnou úroveň, která umožní takovéto bytosti udělat mistrovskou zkušenost známou jako chvíle osvícení či sjednocení s Bohem. Tato zkušenost pro tuto bytost znamená, že se dostala na trvalou a nesmrtelnou životní dráhu přirozeného a nekonečného cyklu lásky a vědomého spolutvůrčího působení uvnitř rozpoznané Boží jednoty a to bez ztráty individuální paměti a své osobní identity vedoucí až k cílovému plnému splynutí s Božskou jednotou.


V naší současné kultuře máme bohužel opačné tendence, vše rozdělovat, třídit, škatulkovat a to věci, lidi, vztahy či události bez tohoto základního porozumění, že všechny manifestované bytosti jsou pouze různými tvářemi jednoho Boha. Tohle pojetí je na místě překonat a nově se učit vést život z takové perspektivy, kdy se na vše kolem sebe budeme dívat jako na "kostýmy" uvnitř bytujícího Boha a tedy jako na sebe samotné.

 
Naši situaci lze skutečně přirovnat k situaci člověka, který např. spadl z kola na hlavu a v důsledku toho zcela zapomněl na to, jak se jmenuje, kdo je, kde je a proč tam je a tak s ním lze snadno manipulovat okolními "vědoucími" (kteří mu třeba k tomu pádu z kola i pomohli). Je vhodné si k léčbě této amnézie opakovat - Já Jsem Bůh, Já jsem v Jednotě s Bohem, ale samozřejmě že ne v tom smyslu, že byste snad byli nějakým nadřazeným bosem druhým bytostem. Oni jsou samozřejmě Bohy či v Jednotě s Bohem rovněž. Je potřeba tyto afirmace pronášet s vědomím toho, že jako bytost na hierarchické/vzestupné/evoluční úrovni člověka jsme sice vybaveni schopností či možností např. zašlápnout mravence či setnout strom, ale tyto své možnosti bychom měli případně realizovat s vědomím toho, že v mravenci stejně jako ve stromu usmrcujeme jednoho a téhož vnitřního Boha, kterého máme i sami uvnitř sebe, což ale bez jejich svolení (nebo minimálně bez upřímné, neformální omluvy) nesmíme učinit, nechceme-li si karmicky/evolučně/energeticky přitížit. Vědomí a respektování toho, že Bůh sídlí v každém manifestovaném atomu a molekule, by se mělo stát našim trvalým stavem mysli, terapií vedoucí ven ze zapomnění své vlastní Božské podstaty. Z této pozice se pak stavějme k jakémukoliv svému rozhodování. To je celá podstata etiky našeho vztahu k našemu okolí a podstata porozumění Zákonu Jednoty.


Když začneme rozumět tomu, že všechny bytosti, které se manifestují v našem osobním hologramu (přicházíme s nimi z "nějakého" důvodu do vztahu) jsou nenáhodným zrcadlem nás samotných (protože všichni jsme jedním a tím samým Bohem), uvědomíme si, že vše, co si o těchto druhých bytostech myslíme či jak s nimi zacházíme je odrazem toho, jak smýšlíme a jak zacházíme sami se sebou a jak tedy smýšlíme a zacházíme s Bohem. Vše je tedy takto vzájemně provázáno a je na čase si uvědomit, že skutečné, primární datum narození všech manifestovaných bytostí a věcí je jeden a ten samý okamžik.

 
Zákon duality aneb dvě cesty životem

 
 Kristovské cíle a kristovská cesta životem, tedy způsob života vedený v duchu respektování Zákona Jednoty vytváří a přináší postupnou expanzi našeho Já / Vědomí, které ústí do zařazení se do přirozeného a nesmrtelného životního cyklu lásky (nádechů a výdechů této primárné energie). Tato cesta životem, Cesta Božského řádu vytváří to, co bychom mohli vyjádřit jako Radostný osud jednotlivce. Nicméně, naše Svobodná vůle nás může zavést i na cesty, kdy nepracujeme na zbavení se své amnézie a kdy se tedy v konečném důsledku neřídíme výše diskutovaným Zákonem Jednoty. V tomto případě se vydáváme na takovou cestu, kdy se naše energie přidává na stranu anti-kristovských snah a cílů (Soupeřů) s tím důsledkem, že postupně ztrácíme možnost participovat na Božském daru evolučního vzestupu, zdokonalovat si své spolutvůrčí schopnosti a nastoupit na cestu nesmrtelného životního cyklu lásky (Strážců). Anti-kristovský životní způsob tak vytváří limitované zkušenosti a smršťující se tvůrčí schopnosti a ztrátu povědomí o vlastní spirituální identitě, vedoucí ke konečnému návratu k Bohu prostřednictvím Cesty chaosu a cílového nevědomého sebe-zapomnění. Tato cesta životem vytváří to, co bychom mohli vyjádřit jako Strastiplný osud jednotlivce.


Je na místě vědět, že žádná naše aktivita není neškodná. Myšlenky, které našim aktivitám předchází jsou reálně existující kvanta vědomé energie, kterou jsme do světa vypustili a jako takové se samy vydávají na cestu životem/evolucí a to podle své povahy buď na cestu Božský řád respektující a nebo na cestu bezbožného chaosu. Avšak Cesta Božského řádu zahrnuje v sobě i možnost volby Cesty chaosu. Co z toho plyne ? Znamená to, že volba Cesty chaosu se odehrává coby specifická, očekávatelná a možná volba, není to tedy něco, s čím by nebylo ze strany Boha a jeho Řádu počítáno. Je to nezbytný a logický důsledek daru Svobodné volby. Jako takto primárně vyprojektované, obě dvě tyto protisměrné cesty životem, známé jako Zákon Duality, vedou individualizovanou jednotku vědomé energie k cílovému sjednocení s Bohem. Kde je pak rozdíl v tom, kterou životní cestou se vydáme, ptáte se ? Již jsme si to v podstatě řekli. Konstruktivní Cesta Božského řádu na rozdíl od destruktivní, anti-kristovské Cesty chaosu přináší svým volitelům kvantitativní i kvalitativní nárůst lásky, radosti, tvůrčích schopností, expanzi vědomí a vědomý, dimenzionálně hierarchický vzestupný/evoluční návrat k Bohu s následnou tvůrčí expanzí nabytých životních zkušeností a novou, vyšší možností individuálního sebevyjádření. Naopak, Cesta chaosu vede k životním omezováním, strádáním, uzavřenosti a utrpením, končící nevědomým, sestupným, involučním návratem k Bohu s následnou recyklací individualizované energie vědomí a nevratným zánikem získaných osobních zkušeností.

 
Myšlenky, víra, slova a skutky tak jsou různě mocnými tvůrčímu nástroji, kterými je manifestované, individualizované Vědomí (my sami) vybaveno se záměrem uplatňovat jejich prostřednictvím svůj Božský dar - Svobodnou vůli a to buď na Cestě Božího řádu nebo na Cestě chaosu. Kristovská cesta Božského řádu je tou variantou, která je Bohem zamýšlena jako přirozená, láskyplná, radostná a samozřejmě preferovaná. Oproti tomu Cesta chaosu je sice cestou povolenou, ale současně není cestou podporovanou. Existuje pouze jako výraz Boží lásky ke všem svým dětem, kterým tak Bůh umožňuje návrat této své vědomé energie k sobě samotnému i z těch nejbezbožnějších situací, do kterých se v důsledku své Svobodné volby může ta či ona individualizovaná bytost (Boží dítě) dostat a pro kterou se tak jedná o konečné vykoupení se z prožívané beznadějně žalostné a strastiplné situace, byť za cenu ultimativní. Bez této Svobodné volby (kterou Strastiplný osud pochopitelně progresivně umenšuje až k její cílové ztrátě) by samozřejmě neexistovaly ani ony dvě primární cesty/možnosti pro průchod individualizované vědomé energie Božím stvořením (vesmíry). Volba je vždy na každém z nás všech, kterou cestou se dáme či kterým směrem na té či oné životní křižovatce budeme pokračovat. Coby individualizovaný, manifestovaný výraz jednoho a téhož Boha, jsme každý z nás vybaveni Božskou silou tvůrčí myšlenky, kdy naše volby jsou našimi nástroji, kterými si sami vytváříme své zkušenostní a potřebné životní okolnosti - projektuje svůj osobní realitní hologram. Individuálně i kolektivně jsme tvůrci našich zrcadlových zkušenostních realitních polí (hologramů). V co skutečně vnitřně věříme, to si v sobě a kolem sebe reálně vytváříme či zhmotňujeme. A tak, jak si postupně vzpomínáme na svoji božskou podstatu, ukotvujeme v sobě naši originální identitu v podobě individuálně manifestovaného/přítomného Boha, se naše volby a naše světy postupně stávají více zbožnými či na Boha orientovanými a víc a víc reflektují pravdivou a skutečnou milující a láskyplnou podstatu tohoto jediného Boha. A toto je i pravý božský cíl mnoha a mnoha bytostí, jdoucích po Cestě Božského řádu a tomu odpovídá i nabývání transformačně-transmutačních schopností, nezbytných k vědomému dimenzionálnímu vzestupu a návratu k Bohu.

 
Ještě jednou si připomeňme, že pro nás je tím hlavním nástrojem na Cestě Božského řádu (ale samozřejmě i na Cestě chaosu) naše Svobodná volba. Přemýšlejme o tomto daru častěji. Každý den děláme mnoho vědomých i podvědomých rozhodování, ale vědomou souvislost s naší tvůrčí cestou životem si nemusíme vždy až tak uvědomovat. Snažme se být si více vědomi toho, že naše každodenní volby jsou našimi tvůrčími/konstrukčními energetickými nástroji pro tvorbu našich životních okolností. Zde prostě a jednoduše platí ono staré a všeobecně známé - každý svého štěstí strůjcem. Kolik lidí se tím ale skutečně řídí ? Učme se tedy "řešit" sebe a nikoliv své okolí. A tak, pokud skutečně zaměříme naši Svobodnou vůli na spolupracující vztahy, respektujíce zákony energie a Božího záměru, můžeme nakonec dosáhnout kýženého výsledku v podobě stavu osvícení, známého jako tzv. Boží realizace. Tento stav vytváří osobní zkušenost slovy zcela nedostatečně popsatelnou jako plnohodnotné ukotvení Boží přítomnosti v nás, doprovázenou reálnými prožitky bezpodmínečné lásky, míru, spirituálního i materiálního mistrovství a extatické radosti uvnitř našeho manifestovaného hologramu - tedy nás samotných.

 
Mějme na paměti, že cílem našeho snažení by mělo být právě toto dosažení probuzení a realizace stavu vědomé (a prožité) Boží přítomnosti uvnitř nás samotných, stavu  výše zmíněné Boží realizace. Osobní zkušenosti s tímto stavem jsou manifestované bytosti schopny dosáhnout prostřednictvím průchodu jakoby "vnitřními obousměrnými dveřmi k Bohu", neboli v nás žijícím, tzv. Nesmrtelným vnitřním Amoraea ohněm, energetickou, skalárně-vlnovou kompozicí Ducha Svatého našeho vesmíru (známého pod jménem ManU), který v nás přebývá a to uvnitř centra osobního Kristovského zárodečného atomu tzv. Azur-A, v ústředním místě osobní Vnitřní Kristovské božské Maharata matrice. Zdůrazněme si však, že tento Duch Svatý není pouze něco jako "spirituální metafora", ale jedná se o reálný, kvantifikovatelný a "elektromagnetický" objekt, žijící vědomá Boží síla či jiskra či signatura (fraktální povahy) v nás.

 
Životní lekce, které jako jednotlivci či kolektivy děláme na své cestě životem tak můžeme dělat právě proto, že můžeme pozorovat obě dvě tyto životní volby a výsledky, které přinášejí, tedy skrze tento Zákon duality a jeho mechanismus akce a reakce. Tuto okolnost je rovněž na místě chápat jako velký Boží dar, kdy prostřednictvím této záměrně stvořené duality/komplementarity/volby, jsme schopni se učit, jak nejlépe či nejefektivněji dosáhnout na vědomý vzestup, návrat a sjednocení se s Bohem a to i prostřednictvím metody pokus-omyl. Platí, že čím víc času budeme vědomě věnovat snaze o uskutečnění výše popsaného stavu Boží realizace, náš osobní hologram bude odrážet či reflektovat životní okolnosti korespondující s Cestou Božího řádu a Radostného osudu (a naopak). Žádná vnější událost nám pak nebude schopna stát nám v cestě a my budeme v jednom proudu s Kristem a touto úrovní evolučního Vědomí. Na tuto cestu životem, Cestu Božího řádu se může vydat každý, bez ohledu na rasu, náboženství, energetický či karmický stav. Toto je cesta definována Smaragdovou úmluvou a protěžovaná Strážci. Na tuto cestu lze z Cesty chaosu kdykoliv přejít. Je to v moci bytostí vybavených Svobodnou vůlí. Je to na každém z nás, čemu dá ve svém životě přednost, pro co se rozhodne. 

 
Na rozdíl od Soupeřů, Strážci vždy dávají přednost životním přístupům, které se vyznačují pravdivostí, otevřeností, spoluprací, laskavostí a kolektivnímu sdílení všech poznatků, tedy přístupům vedoucím k bratrství, přátelství a mírové spolupráci všech bytostí. Těmito principy naplněný život tvoří Radostný osud svých, stále více a více svrchovaných, protagonistů. A naopak, řídící a kontrolní dogmata či programy, pravdivé a podstatné vědomosti jen pro elity, lži, manipulace, mlžení a taktizování a snahy nepozorovaně nahradit individuální suverénní a svrchované používání Svobodné vůle druhých bytostí vlastními, na Cestu chaosem zavádějícími, ideologiemi a dogmaty. To vše jsou přístupy Soupeřů a jejich iluminátských loutek a přisluhovačů, které bychom měli (jakkoliv) rozpoznat a umět jim říci NE, tohle není moje volba, s tím já nesouhlasím. Tato volba totiž vede ke Strastiplnému osudu, byť si její protagonisté mohou (mylně) myslet, že jí získali nezpochybnitelné (dočasné a nízkofrekvenční) výhody. Přehlédli (či byli přehlédnuti) ono čertovo kopýtko, kdy v konečném výsledku jdou po Cestě chaosu do sebe-zapomnění a spirituální recyklace. A přitom do tohoto sebe-zapomnění se jde prostřednictvím podvrženého postupu - např. tzv.kariérního vzestupu v materialistickém, hierarchickém panoptiku oněch externích autorit (známých jako např. všemocný personifikovaný bůh kdesi na nebesích, zástupný spasitel, vzestoupení mistři, archandělé, andělé, králové, šlechtici, ministři, politici, vědci, doktoři či jen experti a odborníci), sloužících zasvěcenějším Soupeřům coby propagační vábničky, ovládací mechanismy a falešné cíle k vymývání jejich "od skutečného vnitřního Boha odpojených" mozků. Jak správně řekl Ježíš Kristus o společenské situace v době apokalypsy, první (elita) budou poslední a poslední budou první (při návratu k Bohu). Bohužel masa takto zmanipulovaných a na scestí svedených lidí dodává sílu Soupeřům, kteří tak chytře dokáží využívat energii těchto bytostí ke svým anti-kristovským cílům. Stále je nanejvýš žádoucí a aktuální to, aby ti, kteří tuto falešnou hru s lidstvem již prohlédli, pomáhali svým bližním v tom, aby i oni dosáhli téhož dílčího cíle a konečně již jednou provždy vzali svůj život do vlastních rukou, myslí a voleb. Každá jedna bytost, které se i našim úsilím podaří prohlédnout svoji zmanipulovanou realitu se energeticky a karmicky počítá nejen globálně, ale i individuálně. Není lepšího individuálního cíle (vedle vlastní bio-regenerace), než pomáhat druhým v jejich osvobozování se od jha Soupeři zmanipulovaného vnímání pravé podstaty sebe samých a okolní reality. Buďme však při tom obezřetní a naučme se vhodně volit způsoby, jak tuto požehnanou úlohu realizovat, abychom v tomto našem úsilí nakonec nenadělali více škod než užitku. Snažme se stát spíše implicitním osobním příkladem či vzorem, než explicitně argumentujícím aktivistou. Nezapomínejme na multidimenzionální podstatu (komunikaci) lidské bytosti a na to, že ještě stále si neseme své spirituální propojení na svoji skutečnou Duchovní rodinu. Vězme však, že tomu tak nemusí být trvale. Falešné a podvržené propojení naší inkarnační identity do Fantomového matrixu je na Cestě chaosu již za dveřmi. Buďme obezřetní. Soupeři a jejich Fantomový matrix jsou stále více a více odpojováni od svých vlastních Božských zdrojů a tak, operujíce na Cestě chaosu, stále víc a víc potřebují získávat životní energii z jiných matrixů a bytostí k tomu, aby mohli prolongovat svoji existenci. Nemají v úmyslu jen tak jednoduše propásnout nastávající velkou příležitost, jak významně obohatit své zdroje v současném SAC 2000-2022.

 
Nechť nás opětovně nalezený Bůh v nás, provází Radostným osudem na naší Cestě životem, vedeným ve smyslu Zákona Jednoty.

 

 

Výtahy z knihy "Tajemstvi Amenti 1 a 2" ke stažení:

Odhalení z Gaia TV

odhaleny-vesmir13.12.2018

Jason Rice

Zasvěcení do SSP

série: 12, epizoda: 16

uceni-moudrosti13.12.2018

David Wilcock

Harmonické rezonanční vzory života

série: 11, epizoda: 12

lovec-pravdy13.12.2018

Linda Moulton Howe

Důkaz prezidentských schůzek o mimozemské přítomnosti

série: 1, epizoda: 9

hluboky-vesmir13.12.2018

Vzestup umělé inteligence

série: 1, epizoda: 8

absolutne-neuveritelne14.12.2018

George Noory

Pohřešování lidé a portály s Davidem Paulidesem

série: 5, epizoda: 8

rozkvet13.12.2018

Sebeléčba s ájurvédou

Ájurvédská koření pro vyvážené tělo

série: 1 epizoda: 12

hovory-s-dusi12.12.2018

James Van Praagh

Telepatie

série: 2, epizoda: 12

vzorec-zdravi05.12.2018

Regina Meredith

Zářivá dlouhověkost s Patrickem Flanaganem

série: 2, epizoda: 14

odhaleni15.12.2018

David Wilcock

Radionická technologie pro léčení

série: 4, epizoda: 7

otevrena-mysl10.12.2018

Otevřená mysl

Tajná chemtrailová agenda s Michaelem Murphym

série: 2, epizoda:3

chybejici-souvislosti15.12.2018

Gregg Braden

Život na druhé straně simulace

série: 2, epizoda: 6

kvet-zivota14.12.2018

Drunvalo Melchizedek

Spouštěče posunu pólů

série: 1 epizoda: 7

falesne-vlajky10.12.2018

Richard Dolan

Vyšetřování 11. září

série: 1, epizoda: 8

odkaz15.12.2018

Dr. Raymond Moody

Prožitky blízké smrti

série: 3 epizoda: 1

probuzena-duse13.12.2018

William Henry

Hvězdné sémě

série: 2, epizoda: 11

skryty-puvod11.12.2018

Michael Tellinger

Shrnutí Ubuntu

série: 2, epizoda: 8

tajemstvi-zdravi15.12.2018

Mike Adams a Dr. Ed Group

Tajemství zdravého domova

série: 1, epizoda: 12

buzzsaw13.12.2018

Join Sean Stone

Vysokovibrační strava pro starseeds s Bridget Nielsenovou

série: 3, epizoda: 1

nazca15.12.2018

Nové objevy

Aktualizace 7: Další sekvence

série: 1, epizoda: 8

psychedelika10.12.2018

- - -

Psychedelika a vědomí

série: 1, epizoda: 1