Odhalení ukrývaných informací o manipulaci vědomí lidstva

 

ukázka z knihy "Nový člověk"

 

 

Rozšírené vedomie.

 

Julia: „Ľudské vedomie sa môže dostať to tkz. zmeneného stavu (rozšíreného stavu) prirodzene alebo umelo pomocou rôznych drog, liekov a iných techník. Základný rytmus vibračných pulzov v rámci neprirodzene, respektíve umelo zmeneného stavu vedomia je veľmi odlišný od základného rytmu vibračného pulzovania, ktorý sa dosiahne, keď ľudské telo produkuje tkz. bezpodmienečnú lásku. Vtedy sa vedomie rozpína prirodzene. Stačí keď naše ľudské telo začne vysielať do prostredia pocity  lásky, milosrdenstva, odpustenia a vďačnosti. Domnievam sa, že umelá expanzia vedomia (za použitia umelých, neprirodzených techník) môže byť škodlivá. Rôzne entity, subjekty a  frekvencie okolo vás sú automaticky priťahované primárnym pulzačným rytmom vašich vibrácií. Každá ľudská bytosť pulzuje iným vibračným rytmom. Niekedy keď sa Vaše frekvencie (rezonančne) napoja na frekvencie okolo Vás, môžu sa udiať podivné veci. Energia nadobúda rôzne formy: vizuálne, zvukové, formu infrazvuku a ultrazvuku vrátane, rovnako ako aj formu tkz. bieleho šumu-the white noise, ďalej formu  chute, vône, alebo dotyku, cez špeciálne receptory v našej koži. Všetko závisí na vibračno oscilačnej rýchlosti energie impulzov. Rýchlosť vibračno-oscilačných pulzov energie je veľmi dôležitá. Niekedy v zmenených-rozšírených stavoch vedomia sú jednotlivci schopní zvuk nielen počuť, ale ho aj vidieť, čiže rozoznať jeho farbu, vidieť jeho geometrický tvar, cítiť jeho vôňu a chuť. Frekvenčná úroveň na ktorej dokáže vedomie človeka pracovať je pre neho veľmi dôležitá. Každá frekvencia má zvuk, farbu, tvar a vôňu.  Niektoré frekvencie komunikujú pomocou špeciálnych receptorov v koži, ktoré sú priamo prepojené na osteocyty v kostiach, ktoré riadia funkciu kostnej drene ako aj krvotvorby. Krv napríklad je vstupnou bránou do antihmoty, ktorá je priamo prepojená na takzvanú temnú (tmavú) hmotu. Temná hmota (ktorá možno vôbec neexistuje), zároveň takpovediac riadi tvorbu vesmíru, rovnako ako aj naše ľudské telo,  na princípe „ako hore, tak dole“. Nedá sa zachytiť umelými zariadeniami, dá sa však zachytiť ľudským vedomím.

 

Krv ako most medzi ríšou hmoty a duchovnou ríšou:

 

Julia: „Krv je mostom medzi fyzickou hmotou a duchovnom. Je to hranica, ktorú keď prekročíte (za predpokladu, že  v tele dosiahnete konkrétne vibračné frekvencie), vaše fyzické telo začne prechádzať určitými fyzikálnymi, chemickými a biologickými zmenami na hĺbkovej úrovni atómov a molekúl. V prípade, že vibračné pulzovanie Vášho tela bude postupovať do vyšších a vyšších stupňov, Vaše telo bude postupne strácať sexuálnu túžbu a cítenie, prestanete jesť a nakoniec sa stanete breathariánom, čiže budete sa živiť iba z prány (tkz. pránická výživa). Posledná fáza takejto transformácie ľudského tela nastane, keď človek prestane spať. Toto však nie sú jediné zmeny, ktorými Vaše telo prechádza v rámci zmien vo vašom krvnom systéme spôsobené vplyvom tkz. vzájomnej rezonančnej vibrácie, založenej na pocitoch pokoja, vyrovnanosti, jednoty, lásky, atď.  Po dosiahnutí tejto úrovne budete odrazu schopný naladiť sa na vibračné pole vedomostí a informácií, ktoré človek predtým nebol schopný vnímať a zachytávať, napríklad informácii týkajúcich sa predpovede budúcnosti.

 

V podstate ide o to, že stačí len požiadať o informácie vo svojej mysli a informácie sú okamžite k dispozícii. Takýto druh údajov a informácií má základ na zvukových vibráciách/ pocitoch, na rozdiel od oscilácií, ktoré sú založené na elektromagnetickom žiarení vrátane svetla. Živé, organické vedomie je spojené s láskou v jej čistej-nezávadnej forme. Nezištná láska (jej vibrácie) je najvyššia perfekcia a dokonalosť vo svojej večnosti, a nemá nič spoločné s našou pozemskou fyzickou láskou (založenou na hmote).

 

Čistá láska je spojená s pocitmi a citmi, nie emóciami. Pocity sú založené na vibračnej báze, pričom emócie sú založené na elektromagnetickej báze. Základom každého pocitu, ktorý vychádza zvnútra je vibrácia, a v prípade, že vibrácia kmitá v spektre počuteľnom ľudskému uchu, vzniká zvuk. Takže, vnútorné pocity, vrátane lásky, sú  vlastne vibrácie (založené na vibračno-zvukovej báze).  Je to niečo podobné vibrácii založenej-prepojenej-spojenej s elektrickým vzduchom, za vzniku pozdĺžnej stojacej, cyklickej, nelineárnej kompresnej sínusoidnej vlny mimo-herzového základu, na základe ktorej je človek schopný nadobudnúť priamu vibračnú kogníciu (vrátane prekognície do budúcnosti-predpovede budúcnosti). Tento proces sa teda zakladá na získavaní informácií cez vibračnú rezonanciu a nie elektromagnetické žiarenie (napr. získavanie informácii cez svetlo a zo svetla).

 

Láska je živé or organické vedomie a každá ľudská bytosť má schopnosť stať sa nezištnou láskou,  pretože ľudské telo je schopné vibrovať rovnakými charakteristikami / signatúrami, ktoré sú charakteristické pre lásku. Musia sa len správne pochopiť z hľadiska výkladu fyziky (kvantovej fyziky). Láska ako energia je založená na  stojatej vlne, ktorá pôsobí prostredníctvom rezonancie, čo znamená, že donekonečna cyklicky opakovane vibruje; pričom sa striedavo zhmotňuje a odhmotňuje na základe dvoch protichodných procesov- procesu explózie-výbuchu a implózie-kontrakcie. Povedané inými slovami, energia lásky vibruje v priamych pulzoch alebo kvantách.  Ak sa Vaše telo stane takouto vlnou nazývanou nezištná láska, (láska je absolútne rezonančné súznenie s okolím, založené na neutralite, harmónii, stave rovnováhy alebo absolútnej vyváženosti a rovnovážneho stavu), nadobudnete schopnosť ovládania procesu zhmotňovania (materializácie) a odhmotňovania (dematerializácie) vôľou a započať transformáciu buniek v tele.  Tento proces zahŕňa bunkové cytoplazmy a cytoskelet pôsobiaci a bezprostredne ovplyvňujúci DNA v bunke, ktorá je na základe tohto vplyvu schopná započať transformáciu  na molekulárnej a atómovej úrovni, rovnako ako aj na úrovni jadra atómu a subatomickej úrovni.

 

Cytoskelet bunky, za určitých podmienok, je ovplyvnený našimi vnútornými pocitmi – citmi (čiže tkz. vnútornou vibráciou) a gravitáciou. Tým, že Vaše telo vyžaruje určité vibrácie ste vlastne schopný ovplyvniť svoju vlastnú DNA ako aj gravitáciu. Pocity bezpodmienečnej lásky / jednoty / univerzálneho napojenia môžu znegovať gravitáciu až do takého stupňa, že telo je schopné sa vznášať.  Získate tým prístup k udalostiam budúcnosti (ako aj minulosti, keďže na jemnej úrovni je minulosť a budúcnosť spätá a prepojená cez prítomnosť).  Napojíte sa tak na všeobecné vibračné pole informácií, (akašické záznamy? ) kde minulosť, prítomnosť a budúcnosť je spojená dohromady. “

 

Zámer/intencia je kľúčová:

 

Julia: .. „Ak zámer-intencia-želanie človeka je dostatočne magneticky intenzívna, môže dôjsť k transformácii jednej formy energie na inú, a dochádza k zhmotneniu. Všetko záleží na intenzite zámeru-intencie, ktorej základom je ci t (vibrácia).  Ak dosiahne dostatočne vysokú amplitúdu, časť  vedomia automaticky presiahne rýchlosť svetla a dôjde k ma materializácii respektíve dematerializácii, ak je intenzita Vašeho zámeru, čiže vibračno-oscilačná rýchlosť založená na rezonancii a produkovaná cytoplazmou bunky, nedostatočne vysoká, nedochádza k zhmotneniu  a teda váš zámer zostane len na úrovni myšlienky.

 

Skrátka, je to práve intenzita pocitov, ktorá dokáže meniť základný pulzový rytmus, ako aj uhlovú rotáciu spinu častíc.  Takže v podstate ste tým, čo cítite (nie tým, ako myslíte).  Myšlienky vznikajú z citov.  Cit je prvotný, myšlienky vznikajú z citov. Všetky pocity emitujú do prostredia určitú frekvenciu, ktorá má amplitúdu (aka intenzitu), ako aj vlnovej dĺžku a frekvenciu.  Jogíni napríklad meditujú až do bodu, kedy pocítia univerzálne prepojenie so všetkým a ku všetkému. Keď narazíte na tento druh pocitu, ktorý niektorí ľudia nazývajú pocitmi nezištnej lásky, ste schopní vnímať sami seba ako samostatnú časť celku, alebo individuálnu jednotku, ale zároveň aj ako samotný ucelený celok. Takže, v podstate ste v jednom momente oddelený od celku, ako samostatná jednotka a zároveň sám seba vnímate ako celý celok. Stanete sa tým, kto pozoruje, ale aj tým, čo je pozorované.  Keď sa vaše city stanú dostatočne intenzívnymi môžu negovať gravitáciu, čiže dôjde k anti-gravitácii a ľudia sa začnú vznášať, levitovať.  Existujú početné prípady levitácie vyskytujúce sa u ľudí praktizujúcich jógu a dokonca aj u mníšok  a mníchov (je známy prípad tkz. lietajúcej mníšky). Pocity univerzálneho prepojenia, alebo lásky je možné vytvoriť aj umelo, na základe určitých zvukov / vibrácie, vrátane ultrazvuku a infrazvuku, ale aj za asistencie binaurálnych zvukov, ktorá svojím pôsobením prepája pravú a ľavú časť mozgu. Ten potom začne pracovať ako jeden celok.

 

Keď sú city alebo vibrácie tkz. univerzálneho napojenia alebo bezpodmienečnej lásky generované na fyzickej úrovni, vlny produkované ľudským telom sa začnú takpovediac pohybovať akoby späť v čase. Vtedy prebieha proces implózie / fúzie. Elektromagnetické vlny tranzverzného oscilačného charakteru sa menia na vibračné pozdĺžne vlny. Čiže oscilácie, elektromagnetické vlny sa akoby premenili na vibrácie, ktoré majú pozdĺžny-longitudinálny charakter ale zároveň si nejakým spôsobom vedia zachovať priečny-tranzverzný elektrický komponent (vzniká nová forma elektrickej vibrácie alebo elektrického zvuku).

 

V určitom okamihu, keď telo produkuje špecifické vibračné frekvencie vyvolané či už meditáciou, pocitmi univerzálnej lásky, atď., sa energia vo Vašom  tele zmení na pozdĺžne skalárne stojaté vlny, produkované dutinami (tkz. kavitami) v tele, ako pľúca, lebka, alebo brucho. V procese zvanom kavitálna rezonancia je ľudské vedomie (ktoré je rozšírené po celom tele) schopné napojiť sa na tkz. vákum (pole bodu nulu, éterické pole, inými slovami elektrostatický potenciál alebo dielektrické pole), čo je režim, ktorý má čo do činenia s priamym poznaním a kogníciou založenou na rezonancii vnútornej vibrácie. Poznanie alebo informácie získané našim vedomím cez takýto proces je poznaním založenom na vibráciách alebo pocitoch vyprodukovaných vašim vlastným telom. Ak fungujete v takomto režime, dokážete vnímať predtuchy, rôzne vízie budúcnosti, minulosti, dokážete zažívať mimotelové zážitky, alebo pozorovať na diaľku (proces tkz. remote viewing)  s lepšími výsledkami, ako keď sa o to isté pokúšate na základe informácii získaných z vonkajšieho elektromagnetického poľa (čiže nasávanie informácií cez svetlo a iné druhy elektromagnetickej radiácie, či už na báze channelingu alebo iných metód). V podstate v určitom stupni takzvaného rozšíreného vedomia, Vaše telo rezonuje s oscilačno vibračnými pulzmi, ktoré idú nad rámec tkz. tekutého svetla. Môžete tak dosiahnuť až stav-stupeň-hladinu plazmy, ktorej súčasťou je tiež vedomie.

 

Z môjho pohľadu vedomie pozostáva zo stojatých vĺn, ktoré majú povahu skalárnych vĺn a neustále pulzujú do hmoty a následne mimo hmoty, čiže striedajú formu zhmotnenia a odhmotnenia. Takže skalárne vlny sú vlastne akoby pulzy alebo kvantá. Ak by ľudia pochopili podstatu implózie (studená fúzia) a explózie vo vnútri svojich vlastných tiel, mohli by byť schopní napojiť sa na tkz. bod nula.  Doteraz neobjavené ľudské zmysly (nakoľko ich máme viac ako 5 základných) sú všetky založené na citoch, ktoré sú vlastne založené na báze zvuku, či už v rámci zvukového spektra alebo mimo neho. No a zvuk je zase založený na vibrácii.  Z toho vyplýva, že našu realitu prvotne menia pocity a až potom myšlienky. Najskôr ste tým, čo cítite a až potom tým, čo si myslíte. Každý človek má schopnosť produkovať torzné, alebo stojaté  skalárne vlny za určitých okolností, ako napríklad v rámci rezonančného prepojenia srdca a mozgu. Okrem toho, skalárne stojaté vlny, ktoré sú čistý potenciál, nemajú žiadnu polaritu; sú pozitívne, negatívne a neutrálne zároveň (nachádzajú sa teda akoby vo všetkých troch fázach naraz). Niektoré časti v ľudskom tele, ktoré veda doteraz neobjavila, môžu tieto skalárne vlny vyprodukovať.  Napríklad, jedna taká časť sa nachádza na pravej strane tela, v blízkosti bedrovej kosti.

 

Na hlbšej a teda vyššej úrovni však existujú ešte jemnejšie energie ako torzné vlny alebo skalárna energia. V mojom ponímaní sa jedná sa o tkz. studenú plazmu, na ktorú sa môžete  do určitej miery nakontaktovať cez kostnú dreň, rovnako ako krv a kožné receptory. Ak chcete zlepšiť svoju rekogníciu a intuíciu mali by ste sa nekontaktovať na vibrácie produkované citom a pocitom a nie oscilácie produkované  elektromagnetickým žiarením. Takže, zjednodušene povedané, zvuk funguje lepšie ako svetlo na zvýšenie intuitívnej jasnozrivosti, alebo zintenzívnenie paranormálnych schopností u človeka.  Ide tu vlastne o schopnosť produkovať stojaté vlnenie vo fyzickom tele za pomoci vibračného cítenia založeného na vzájomnej rezonancii.  Ak je vaše telo schopné psychologicky dosiahnuť absolútnu úroveň nulového odporu, zjednocujúca sila rezonancie prevezme riadenie. Musíte byť schopní naladiť sa na pole, ktoré je založené na tky. elektroniku, (tónovej) vibrácii, nakoľko tento druh naladenia vám dá prístup k druhu poznania, ktoré je priame, okamžité a vibračné. Ak chcete letovať, musíte svoju myseľ a telo laicky povedané prevrátiť na jednu obrovskú stojatú vlnu, ktorá sa vráti späť v čase cez proces implózia, v rámci ktorej nastane moment, kedy vibračný stupeň vzájomnej-súhlasnej rezonancie neguje gravitáciu a telo začne letovať. Takže nie je to mozog, ale v mojom ponímaní skôr koža, kostná dreň, rovnako ako krvinky, ktoré sú zodpovedné za doteraz neobjavené a neidentifikovateľné zmysly každej ľudskej bytosti. “

 

O minulosti, budúcnosti, súčasnosti gravitácii, a nezištnej láske:

 

Júlia: „To, čo opúšťa telo počas mi motelového zážitku by sa dalo nazvať vedomím: energické kvantum výrobno-organizačných pulzov, alias éterická energia, temná hmota (ako vôbec existuje). Vedomie ako také je vlastne seba-uvedomelou substanciou alebo látkou, prostredníctvom ktorej dochádza k materializácii, respektíve k zhmotňovania.  Vedomie je teda takpovediac základ našej existencie.  Čím vyššia intenzita, tým vyššia amplitúda a teda aj rezonancia, ktorá prináša optimálnu príležitosť pre zhmotnenie-realizáciu vášho zámeru-želania a schopnosti zmeniť priebeh vašej budúcnosti.  Súčasnosť totiž pochádza z budúcnosti; synantropia je základ a udáva pravidlá a entropia je iba služobníkom synantropia.

 

Neexistuje ani minulosť ani budúcnosť. Existuje len večné tu a teraz. Generovaním určitých citov určitým spôsobom v určitom momente, teda v momente, ktorý sa nazýva tu a teraz, môžete zmeniť ako svoju minulosť tak aj svoju budúcnosť. Keď zmeníte svoju minulosť, automaticky zmeníte svoju budúcnosť.  Minulosť a budúcnosť  neexistujú oddelene.  Sú spojené do jedného celku cez prítomný moment, ktorý je zároveň večný. Prítomný moment teda dokáže zmeniť minulosť aj budúcnosť v jednom momente, keďže tieto sú prepojené. Minulosť a budúcnosť sa spojí do jedného neoddeliteľného celku cez prítomný moment, ak vaše telo vysiela do prostredia určité frekvencie.  Minulosť a budúcnosť možno zmeniť v jednom okamihu, keď sa svojím citom (napr. lásky, odpustenia, citovou reflexiou a kontempláciou na minulosť, atď) snažíte zmeniť svoju minulosť. Tento cit je schopný automaticky zmeniť  budúcnosť, pretože medzi časom a priestorom neexistujú žiadne hranice v momente, keď telo človeka dosiahne určité vibračné frekvencie. Takže keď sa snažíte napr. zmeniť svoju budúcnosť tým, že v určitom momente produkujete určité city, (napr. city lásky a nie city nenávisti), automaticky tým zároveň  meníte aj svoju minulosť, nakoľko tieto sú späté (a pritom sa snažíte zmeniť len Vašu budúcnosť).  Tento  proces je teda založený na schopnosti vyprodukovania určitého druhu citov v konkrétnom momente (čiže takpovediac tu a teraz), respektíve určitej frekvencii za účelom zmeny svojej minulosti ako aj budúcnosti.  Všetko je vo svojej vnútornej a najhlbšej podstate založené na vibrácii (a teda zvuku), inými slovami- všetko sa zakladá na procese pulzovania vĺn (alebo vlnových pulzov), čiže neexistujú žiadne častice, len pulzy vĺn.  Prakticky sú to pulzy alebo kvantá vytvorené, respektíve doslova vytlačené tlakom vibrácií zo substancie éteru do hmotnej fyzickej reality, ktorá sama o sebe je len hologram.

 

Všetko je energia a energia a hmota je vlastne jedno a to isté, alebo skôr opačné strany jednej mince. Energia a hmota sú teda dva rôzne spôsoby vyjadrenia toho istého alebo jedného zjednoteného celku, ktorý je vo svojej podstate zjednotený a súdržný na jemnej neviditeľnej úrovni aj vtedy, keď je fraktále rozložený na nespočetné množstvo menších jednotiek.

 

My ako ľudia vnímame veci také aké sú vzhľadom k tomu, že naše vedomie vibruje na určitej frekvencii.  Ak by sme sa nastavili do režimu s vyššou frekvenciou, zmenilo by sa aj naše vnímanie. Už by sme nevnímali hmotu ako hmotu, ale niečo, čo vyzerá menej husté a tvrdšie. Ak sa vaše telo napojí na určité vyššie frekvencie, fyzické a hmotné objekty budú vnímané ako redšie, menej hustejšie objekty.  Postupne, čím vyššie by bola frekvencia produkovaná Vaším telom, by sa tieto objekty zmenili na žiaru, farebné vlnenie, trblietavé farby rôznych geometrických foriem, tekuté svetlo a možno paru, a rôzne druhy plazmy, atď.

 

Michael vidí takéto formy objektov často z toho dôvodu, že jeho vedomie pracuje na vyšších frekvenciách než vedomie iných ľudí.  Zvuk tvorí svetlo (nie naopak). „Na začiatku bolo slovo,“ hovorí Biblia. Slovo je mechanicko kompresná, pozdĺžna (longitudinálna) zvuková vlna, založená na vibrácii. Svetlo vzišlo zo zvuku.  Svetlo je priečna (kontraverzná) elektromagnetická vlna. Existuje ešte tretí druh vlny, ktorá spája vyššie opísané dva druhy vĺn do špirály. Je to podobné ako keď (posvätná, sakrálna) geometria vytvorí kruh, guľu, bublinu alebo rob, ktoré nejakým spôsobom zjednotia oba druhy šírenia vĺn, teda pozdĺžne (longitudinálne-zvukovo vibračné), aj priečne (kontraverzné-elektromagnetické). Ľudské telo ďalej dokáže negovať gravitáciu, pokiaľ vibruje na určitej frekvencii dosiahnutou napríklad kontempláciou, meditáciou, vyžarovaním pocitov bezpodmienečnej lásky, ako aj iných metód a techník zameraných na vyvolanie zmeny stavu vedomia. Existujú početné príklady jogínov, mníšk alebo mníchov, ktorí sa vznášali nad zemou (licitovali) pri meditácii alebo v stave tzv. kontemplatívnej blaženosti (dosiahnutej pri omdlení).

 

Skaly a nerasty:

 

Michael: „Skaly, nerasty, kryštály, polo-kryštály, piesok, aj steny z prírodných materiálov môžu komunikovať.  Diamanty sú napríklad veľmi zvláštne, pretože obsahujú jedinečnú kryštalickú mriežku. Tá je (ako tvarový žiarič)  schopná vydávať špeciálnu vysokofrekvenčnú vibračnú osciláciu, ktorá môže liečiť. Diamanty v sebe obsahujú určité procesy,  ktoré ak sú funkčné, sa vymaňujú z fungovania klasickej fyziky a jej zákonov.  Kryštály komunikujú s ľuďmi prostredníctvom okamžitých myšlienok práve na základe špecifickej frekvencie. Mám za to, že energie z kameňov (minerálov, kryštálov, atď.) slúžia ako potrava pre mnohé mimozemské entity ako aj  inteligentné bytosti iného ako ľudského pôvodu. “

 

Poznámka: Podľa vyjadrenia Michaela je jednou z jeho mnohých úloh, ktoré sú mu v rámci jeho mi motelových misií ukladané, aj zbieranie tejto osobitej energie z kameňov.

 

Michael: “ Voda, ako ju poznáme, teda vo forme HO, nie je skutočnou vodou, pretože skutočná voda obsahuje hélium,  ktoré je ľudské telo za určitých podmienok schopné produkovať.  Bolo mi ukázané, že kostná dreň, a to konkrétne časť s názvom osteocyt riadi našu krv a DNA.  Osteocyty operujú prostredníctvom pocitov, ako sú pocity lásky alebo nenávisti. Takže pocity riadia operácie a správanie sa osteocytov určitým spôsobom.  Osteocyty ale vytvárajú červené krvinky, ktoré sú súčasťou krvi a práve krv riadi poradie a uvoľňovanie hormónov v krvi . Hormóny ako vieme sú chemické látky, ktoré v podstate riadia funkciu nášho ľudského tela.  Keďže hormóny závisia od krvi, krv závisí od kostnej drene a v kostnej dreni sa nachádzajú osteocyty, ktoré naopak závisia od ľudských citov, môžeme uzavrieť, že ľudské telo riadia vibrácie citov. Pri produkcii citov lásky má telo tendenciu byť zdravé.  Aj DNA je riadené pocitmi. “

 

Priame poznanie:

 

Michael: … “ Sťahujem rôzne informácie so zavretými očami pomocou automatického písma. Píšem myšlienky prichádzajúce priamo zvnútra. Niekedy sa zdá, akoby som sťahoval informácie  priamo prostredníctvom čakier, ktoré sa nachádzajú v strede dlaní a chodidiel. Vibrácie v týchto častiach ľudského tela sú veľmi silné a tým, že sa na ne rezonančné nakontaktujete, môžete odpovedať na otázky týkajúce sa rôznych tém záujmu. Takýto spôsob nasávania informácií sa nazýva priamym poznaním. Skutočne existuje a vo svojej podstate je vibračné. Nemalo by sa však zamieňať s channelingom, pri ktorom sa informácie sťahujú prostredníctvom svetelných vĺn, čiže elektromagnetických vĺn.  Avšak pri sťahovaní informácií tkz. priamou kogníciou, získavate informácie prostredníctvom zvláštneho druhu vibračných vĺn, ktoré sú vo svojej podstate komprimované, pozdĺžne vlny, ale zároveň aj tranzverzné (nie však elektromagnetické) – skôr by sa dali nazvať nejakým elektrickým zvukom / tónom, nachádzajúcim sa v rámci zvukového spektra, ale aj mimo neho (teda ultrazvuk a infrazvuk vrátane). Srdce riadi mozog a nie naopak.“

 

Energia bodu nula˗ Ste tým, čo cítite:

 

Julia: ….“Bod nula v sebe obsahuje všetko a nič.  Keď sa ľudské vedomie napojí na bod nula a reaguje s ním, prebieha proces tkz. zhmotňovania (alebo materializácie, kreácie) za predpokladu, že ten, kto sa podieľa na zhmotňovaní, čiže „pozorovateľ“ (respektíve jeho vedomie) je schopný vyprodukovať dostatočne silnú intenzitu zámeru (intencie), založeného na vibrácii citu (tkz. magnetický kompotent).

 

V rámci procesu zhmotňovania je ďalej rovnako potrebné a dôležité dosiahnuť špecifickú uhlovú rotáciu spinu jednotlivých subatomických častíc, ktoré sa na procese materializácie podieľajú, vrátane jednotlivých vlnových fáz.  Materializácia je výbuch (expanzia) smerujúca z bodu nula smerom do vonkajšieho prostredia, pričom dematerializácia-odhmotnenie je implózia, alebo kontrakcia späť do vnútorného prostredia cez bod nula. V závislosti od toho na akej úrovni-frekvencii vibruje naše vlastné vedomie, dokážeme vnímať objekt, buď ako niečo fyzické, hmotné, 3 dimenzionálne, alebo len ako obrysy rôznych geometrických tvarov (ktoré sa dajú vnímať až vo vyšších dimenziách), vrátane svetelných vĺn, žiary, farieb,  alebo vo forme čistého zvuku. Takže v podstate to, čo vidíte ako jablko v 3D, je niečo iné v 4D, niečo iné zase v 6D, meniace sa postupne z fyzickej hmoty na geometrické formy, svetlo, tekuté svetlo, polo-éter, éter, zvuk a nakoniec vibrácie, ktoré sú si vedomé sami seba vo forme čistého citu zložené zo skalárnych stojatých vĺn. Všetky dimenzionálne úrovne akýkoľvek objektov alebo ľudskej bytosti existujú súčasne. Každý živý objekt je zároveň fyzická hmota, kryštálová mriežka, svetlo (EM vlny), tekuté svetlo, zvuk (mechanické, stlačené, vibračné vlny) ako aj plazma, pričom toto všetko vytvára zvukovo svetelné (alebo vibračno-oscilačné) kontinuum. To znamená, že zvuk sa mení na svetlo a svetlo sa mení späť na zvuk, takpovediac v nikdy sa nekončiacom divokom tanci (založenom na presne stanovených pomeroch a vzťahoch medzi zvukom a svetlom,  ktoré sa musia dodržiavať a ktoré vytvárajú zákony fyziky, či už klasickej, respektíve kvantovej).

 

City a pocity nie sú emócie:

 

Julia: „Hovorí sa, že emócie sú dôležité.  Je tomu tak, ale pocity a city sú ešte dôležitejšie ako emócie. Okrem toho sa od nich odlišujú vo svojom základe. Vo svojej podstate je všetko založené na báze citu. Cit a pocit je vibrácia, vrátane zvuku.  Oscilácia je však už vo forme svetla (teda iný  typ vlnenia) a na nej sa zakladá aj emócia.  Pred osciláciou však existovala vibrácia, čiže zvuk a až z neho vzniklo svetlo. Na začiatku teda bolo Slovo, Logos, zvuk, vibrácia.  Svetlo vzniknuté z vibrácie je oscilácia.  Zvuk a svetlo sú navzájom späté a prechádzajú jeden v druhého.  Dôležitý je však cit, ktorý je vibračného t.j. zvukového pôvodu.  Svetlo sa takpovediac rozsvieti až neskôr (zo zvuku). Teda potom, ako prehovorí slovo vo forme vibrácii (aj citových).  Svetlo je elektromagnetická radiácia, ktorá zahŕňa aj myšlienky a emócie.  Emócie teda nie sú city a pocity; sú to EM vlny, zatiaľ čo city-pocity sú mechanické (kompresné) vibračné (zvukové) vlny.  Pri riešení akýchkoľvek problémov sa v prvom rade musíte dostať k jadru veci.  A k nemu sa dostanete výlučne prostredníctvom citov, respektíve zvuku, infrazvuku, ultrazvuku (a teda vibrácií).  Emócie a myšlienky založené na elektromagnetickej báze-báze svetla sú teda iného rázu ako city- pocity.  Na zvýšenie svojej intuície ako aj PSI schopností vrátane RV zručností, potrebujete pracovať  predovšetkým so svojimi citmi a pocitmi a až potom s emóciami a myšlienkami, ktoré sú len ich odnožou. Ak chcete rozvíjať mimo-zmyslové vnímanie musíte to teda, ako už bolo povedané, urobiť cez city, nie emócie. Vaše vnímanie a city musia prejsť takpovediac spätne časom, alebo podstúpiť tzv. implóziu, respektíve proces tkz. zrkadlovej fázovej konjugácie. Procesom spätného návratu v čase sa dá totiž vrátiť až do jadra vibrácie, (vibračných pocitov), ktoré sú schopné Vás rezonančne napojiť na pole priameho vibračného poznania.  V tomto poli potom môžete nadobudnúť schopnosti mimo-zmyslového vnímania, liečiteľské schopnosti, vízie budúcnosti respektíve minulosti, komunikácie s duchmi a priameho prístupu k informáciám.  Je to zároveň aj silové pole, v ktorom dochádza k zhmotňovaniu-materializácii a odhmotňovaniu-dematerializácii. Keď používam termín pocit alebo cit, mám na mysli vnútorné pocity, ako je láska, čiže nie fyzický pocit dotyku alebo teploty, ktorú cítime na úrovni fyzickej. Pocit je vibrácia a z hľadiska fyziky je to pozdĺžna (longitudinálna) vlna. Pozdĺžna znamená, že sa pohybuje od zdroja do strán a späť ku zdroju (akoby vo forme pulzu, ktorý po vypustení zo zdroja sa vráti späť k nemu).  Pri osciláciách, ktoré predstavujú emócie alebo myšlienky a sú elektromagnetickej povahy, ide o pohyb hore a dolu.  Pohyb elektromagnetických vĺn má priečny charakter, čo je oscilácia.  Takže v rámci mimo-zmyslového vnímania a stavov tkz. rozšíreného vedomia, napríklad aj počas procesu tkz. diaľkového nazerania alebo pozorovania na diaľku ( remote viewing),  ak ste schopní sa dostať do určitého stavu rozšíreného vedomia, do stavu špecifického vnútorného pocitu a cítenia vibračného charakteru, ktorý ma veľmi blízko stavu blaženosti alebo extázy,  budete schopní sa rezonančne napojiť na silové pole-priestor, odkiaľ môžete čerpať informácie prostredníctvom priamej vibračnej kognície založenej na rezonancii. Čiže informácie nebudete získavať pomocou elektromagnetických vĺn, teda svetla zvonku, ale formou priamej kognície priamo cez Váš vnútorný systém.

 

Keď prežívate mimotelový zážitok, môžete počuť cez steny, alebo počujete ľudí na ulici, ako sa rozprávajú.  Vidíte tkz. tristošesťdesiat stupňovým zrakom (aj keď bez použitia očí) a môžete sa priamo napojiť na pocity iných ľudí. V rámci mimotelového zážitku ďalej cítite rôzne vône a chute, aj napriek tomu, že práve nič nejete. Keď ste mimo tela,  nachádzate sa v tkz. vibračnom stave.  Aj Vaše vedomie funguje vo vibračnej modalite.  Telo je vtedy schopné emitovať tkz. stojaté vlny (vlnenie), ktoré sú skalárnej povahy a sú schopné cez rezonančné dutiny, rezonančne sa napojiť na tkz. bod nula. V mojich seminároch o týchto vlnách hovorím ako o pozdĺžnych, mechanicko kompresných, skalárnych, stojatých sínusoidno kruhových vibračných nelineárnych vlnách mimoherzového pôvodu. Pozdĺžna vlna je vibračná vlna, opak priečnej vlny. Mechanická vlna je vlna, ktorá na prenos vyžaduje existenciu média. Typickým mechanické vlnením je napríklad zvuk.  Skalárna vlna je stojatá vlna, ktorá sa nachádza v potenciálnom stave. Čiže nemá vektor ani veľkosť a smer. Sínusoidná vlna je vlna, ktorá má špecifickú geometriu; je to v  podstate vlna,  ktorá sa v porovnaní s inými vlnami pohybuje harmonickým spôsobom vo forme sínusoidy. Pokiaľ je mi známe, sínusoidná vlna  je zároveň aj kruhová cyklická vlna a vice versa.  Mimohertzové vlny sú vlny, ktoré takpovediac nevyžadujú drôtové spojenie, aby sa mohli šíriť, takže bezdrôtový prenos vĺn je typický pre mimohertzové vlny. Hovorí o tom aj Tesla.

 

Nelineárne vlny, v laickom jazyku, znamenajú to, že vstup a výstup energie spojenej s touto vlnou nie je totožný.  Čiže v určitom okamihu vlna nadobudne oveľa vyššiu amplitúdu (teda prísun energie), aj napriek tomu, že neprijala žiadnu energiu zvonku.  Dodatočná energia pochádza z bodu nula, z vákua,  a vlna ju nadobudla cez tkz. súzvučnú-súhlasnú-zhodnú vibračnú rezonanciu.  Napríklad kosti obsahujú určité receptory, ktoré má človek schopnosť riadiť tým, že emituje do prostredia a teda aj do vlastného fyzického tela zároveň, city bezpodmienečnej lásky. Tieto receptory, na oplátku, regulujú tvorbu kostnej drene, a táto reguluje tvorbu červených krviniek. No a krv zjednodušene povedané prakticky reguluje funkciu celého tela.  Tým, že zo svojho tela vysielame pocity-city bezpodmienečnej lásky, regulujem si svoje zdravie a spôsob akým naše telo funguje.  Ak vibrujete na určitej frekvencii, ktorá má určité intenzitu / amplitúdu, vlnovú dĺžku a táto frekvencia je frekvenciou bezpodmienečnej lásky, ste schopní sa napojiť na bod nula.

 

Pojem „bezpodmienečná láska“ môže mať rôzny význam pre rôznych ľudí. To, čo ja nazývam bezpodmienečnou láskou je vlastne frekvencia vyprodukovaná „pozdĺžnou, mechanickou, skalárnou, cyklicko- sínusoidnou, nehertzovou, nelineárnou vlnou“.

 

Pre niektorých ľudí vyžarovať z tela bezpodmienečnú lásku vo forme vibrácií znamená splynutie s prírodou alebo predmetmi, ktoré ich obklopujú, do takej miery, že s týmito predmetmi splynú v jeden celok, teda stávajú sa týmito predmetmi, ale zároveň zostávajú as sami sebou. V takýchto stavoch (nezištnej lásky) ľudia často strácajú schopnosť vyjadriť to, čo cítia slovami-jazykom.  Všetko chápu a vidia len v symboloch, ktoré mnohí vedia aj nakresliť, pričom na opis toho, čo prežívajú a vidia nie sú schopní použiť žiadne slová.  Zažívajú pritom intenzívne pocity jednoty a duchovnej rozkoše (raptúry).  Niektorí počujú v pozadí slabú hudbu, alebo zažívajú rozmazané, nejasné a zvlnené vízie, atď. Je len veľmi obtiažne dostať sa do tohto stavu.  Niektorí za tým účelom používajú meditáciu, rozjímanie, modlitby, alebo rôzne iné techniky.

 

Nie mozog, ale srdce riadi telo, nakoľko mozog z väčšej časti iba dekóduje elektromagnetické vlny. Ďalší typ dekódovania prebieha na bunkovej úrovni naprieč celému fyzickému telu. Vedomie má vibračný základ, je vlastne hologram. Celé telo je hologram. Má vibračný-zvukový základ, pričom tento zvuk sa dá zachytiť (konvenčné zvukové spektrum ), alebo nedá zachytiť ľudským uchom (ultra-infra). Vibrácie majú pôvod vo vákuu, ktoré vôbec nie je prázdne, tak ako nás presviedčajú vedci. Takže vedomie je vlastne rozšírené po celom tele. Je úzko spojené s cytokinézou v bunke, respektíve s mikrotubulami a mikrofilamentami, ktoré sú ovládateľné ľudskými citmi (pričom najpozitívnejší vplyv majú city nezištnej lásky).

 

Naše pocity  môžu mikrotubulom a mikrofilamentom rozkázať, či sa v bunke natiahnuť alebo naopak stiahnuť.  Bunka na základe tejto informácie potom priamo dáva signál hormonálnemu systému v tele k produkcii tých správnych hormónov. Čiže človek vlastne dokáže regulovať svoje hormóny cez vnútorné pocity. Vibrácia na úrovni vášho tela je pocit. Napríklad melanín v koži je schopný prijímať vibrácie (zvuky) zvonku. Tie sa potom cez rezonanciu vo vašich telových bunkách napoja na pocity lásky, strachu a iné pocity produkované fyzickým telom. Vibrácie (zvukové vlny) sú priamo prepojené s ľudskými citmi (pocitmi).

 

Tesla vlny sú väčšinou definované ako elektromagnetické vlny, avšak nie konvenčné EM vlny, ale skôr ako skalárne potenciálne EM vlny, ktoré dokážu prenášať informácie takpovediac bezdrôtovo ( tzv. bezdrôtový prenos).  Niektorí vedci ich nazývajú longitudinálne EM vlny alebo E-gravitačné vlny.  Iní to odmietajú a  tvrdia, že EM vlna nemôže fungovať v tkz. pozdĺžnom čiže longitudinálnom režime.  Z toho, čo som pochopila ja, Tesla vlny majú niečo spoločné s výbojmi statickej elektriny (tkz. di-elektriny). Vonkajší zvuk je kolísanie alebo posunutie častíc vzduchu na tlakovej báze, takže nemožno porovnávať zvukovú vlnu s pravidelnou elektromagnetickou.  Tkz. vnútorný zvuk / vibrácia, na rozdiel od elektromagnetickej radiácie vychádza priamo zvnútra fyzického tela a je vytvorená na hĺbkovej úrovni buniek. Pokiaľ mi je známe, skladá sa z virtuálnych častíc existujúcich vo vákuu, ktoré vôbec nie je prázdne, ale plné častíc s potencionálnou energiou. V určitých prípadoch, ľudské telo môže prostredníctvom rezonancie vytvoriť silné vibračné otrasy, podobné šamanskému tancu, ktoré môžu v ľudskom tele spôsobiť  napr. studenú fúziu.  Tieto vibrácie ďalej môžu silou rezonancie pretvoriť DNA, čo následne vedie k rezonančnej transformácii a transmutácii na subatomárnom stupni. Nervové impulzy sú vo svojej povahe elektrochemické.  Niektoré receptory v mozgu môžu s EM vlnami komunikovať priamo.  To, že skalárne vlny neboli nikdy preukázané v laboratórnych pokusoch neznamená, že neexistujú. Oni totiž môžu byť  detegované (zamerané) len prírodným biologickým materiálom alebo zariadením, ktoré sa nazýva ľudské vedomie (cit, emócia, myšlienka), ale zároveň napríklad aj kožou a to cez melanín.  Predpovedať budúcnosť je možné aj cez ľudskú kožu (pokožku). Viem, že vedci prídu k tomuto záveru v budúcnosti. Vnímanie reality je naozaj veľmi špecifické a pre každého iné. Tiež by som chcela dodať, že ľudia majú schopnosť vnímať viacero dimenzií naraz (ide o tkz. multidimenzionálne reality).  Takže  napríklad to, čo niekto vidí v jednej dimenzii ako povedzme  jablko, iný, ktorý sa nachádza v inej vibračnej  frekvencii môže vidieť to isté jablko, ako geometrický tvar žiariaci rôznymi trblietavými svetlami.  Iní môžu vidieť to isté jablko ako nejakú želatínovú kvapku, alebo ho vnímať ako plazmu, či vibráciu v podobe zvuku.  Vzhľadom na povahu fyzickej reality, ľudia vnímajú to isté odlišne, pretože realita je vlastne jeden veľký hologram a my  ho našimi zmyslami vnímame holograficky. “

 

Hudba a zvuk:

 

Michael: „. Zvuk, ktorý prijíma naše telo zvonku, ale aj zvnútra, sa zakladá na vibráciách. Vibrácie v podobe zvuku sa v našom tele rezonančne spária s vibráciami orgánov tela, svalov a kostí vo forme vĺn,   na základe vibračnej rezonancie,  ktorá sa zosilní cez proces tkz. rezonančnej kavitácie v tele.  Rezonancia na určitej frekvencii, intenzite a rozsahu je schopná napojiť Vaše telo na bod nula a čerpať z neho tkz. voľnú energiu (free energy) z hĺbky éterickej úrovne.  Hudobné nástroje naladené na frekvenciu 432 Hz, 421-422 Hz, (a podľa mňa aj) 424.96 Hz, sú schopné vytvoriť vo vašom tele takúto rezonanciu a napojiť sa tak na energiu bodu nula. Pokiaľ mi je známe, nástroje naladené na 440 Hz takéto niečo nie sú schopné urobiť. Tieto vibrácie sa vo Vašom tele prebudia pri počúvaní (nasávaní do tela nielen ušami, ale aj cez kožu) určitých špecifických zvukov. Vtedy sa človek dostáva  do určitého režimu citu (citových vibrácií). Jedná sa viacmenej o prebudenie Kundalini (ktoré má mnoho stupňov a intenzít). Najproduktívnejší a najbezpečnejší spôsob (a podľa môjho názoru aj najzložitejší), ako takéto vibrácie v našom tele vyprodukovať, je cez pocity bezpodmienečnej lásky,  nakoľko cit lásky je pre ľudské telo organický, vlastný a prirodzený. Rezonančná frekvencia lásky vzápätí spustí v tele proces fázovej konjugácie za produkcie stojatých vĺn, ktoré na oplátku ovplyvňujú rotáciu častíc na subatomickej úrovni, a táto zase ovplyvňuje množstvo éteru, skalárnej energie a energie bodu nula, ktorá cez jadro atómu  prichádza do hmoty a teda do tela.

 

Ľudská bytosť je schopná ovplyvniť prostredníctvom pocitov, ktoré sú vibrácie (konkrétne skalárne stojaté vlny), množstvo éteru vstupujúce do tela cez jadro atómov. Každý človek je pomocou citov schopný ovplyvniť krv ako aj hormonálny systém. V podstate celé telo sa dá ovplyvniť, alebo riadiť pocitmi lásky. Krv je mostom medzi fyzickou hmotou a nefyzickou – duchovnou hmotou, čiže antihmotou. Tento most je hranicou, ktorá sa prekročí pri vyžarovaní vibrácií určitej intenzity dosiahnutej v tele, pričom vtedy sa začne proces tkz. molekulovej transformácie, čiže fyzických, chemických ako aj biologických zmien v tele. Posledná fáza  tejto hĺbkovej transformácie (transmutácie) z vás urobí tkz. breathariána, človeka žijúceho zo vzduchu a slnečnej energie. Pri určitých zmenách, prebiehajúcich v chémii krvi, založených na súhlasnej rezonančnej vibrácii, (v tele automaticky) zosilnejú pocity mieru, jednoty, lásky atď. a človek je schopný naladiť sa na vibračné pole obsahujúce informácie, ktoré neboli predtým k dispozícii. “

 

Michael: „Pravá informácia je nelokálnej povahy. Nemôže byť ani vytvorená alebo zničená, rovnako ako energia a hmota- teda jej forma, pretože tieto dve formy sa premieňajú jedna v druhú.  Avšak informácie môžu byť zmenené reakciou s inými vlnami (pulzmi, ktoré tiež obsahujú informáciu) a sú súčasťou vedomia. Informácie majú schopnosť samo-organizácie a ich súčasťou je aj princíp syntropie/entropie, ktorý funguje na princípe dvojice komplementárnych polarít. Nosičom informácií nie je výhradne len svetlo (čiže viditeľná časť elektromagnetického spektra), ale aj iné časti elektromagnetického, ako aj zvukového spektra (vrátane infra a ultra rozpätia). Jednotlivci majú schopnosť dekódovať informácie, či už v podobe svetla alebo aj ďalších foriem. Naše vedomie fungujúce na princípe hologramu, obsahujúce vlny, ktoré sú nositeľmi informácií, reaguje s inými vlnami v prostredí okolo nás, ktoré tiež obsahujú informácie.

 

V závislosti na fáze, frekvencii, intenzite, vlnovej dĺžke, amplitúde,  pootočení uhlu, a rotácii častíc (subatomických častíc, kvázi-častíc), sme schopní dekódovať informácie.  Naša schopnosť prijímať a dekódovať informácie ďalej závisí na tom, akým spôsobom je svetlo obsahujúce informácie odrazené, ohnuté, alebo zlomené (jedná sa o reflexiu, refrakciu a difrakciu). Táto schopnosť ďalej závisí aj na tom, či sa jedná o implóznu vlnu, ktorá sa obracia sama do seba (vybuchne, imploduje do seba, teda smerom dovnútra a nie von) a ktorá akoby cestuje (vracia sa) späť v čase, alebo naopak, či sa jedná o explozívnu vlnu, ktorej informáciu sme schopní naplno vytiahnuť (buď cez channeling, stiahnutím do systému ako do počítača, alebo ju získať priamou vibračnou kogníciou), alebo z nej prijať len čiastočnú informáciu.  Mimochodom, informácia sa dostáva do prostredia v pulzoch, alebo kvantách. (tkz. pulzové-kvantové informácie).

 

Domnievam sa, že najlepším zariadením na zber svetla je ľudská koža, pretože obsahuje melanín, ktorý je schopný absorbovať slnečné žiarenie.  Za pomoci Na Cl (chlorid sodný), keď je fyzické telo ponorené v morskej vode, melanín spustí v tele reakciu, ktorej súčasťou je aj proces zvaný fotolýza, podobný fotosyntéze v rastlinách. V tomto procese zohráva kremík dôležitú úlohu, pričom v rámci tejto reakcie vzniká hélium produkovaný studenou fúziou za izbovej teploty v procese, ktorý zahŕňa kavitálno-rezonančnú nukleárnu transmutáciu, na základe rezonančných stojatých vĺn, ktoré pôsobia na princípe zrkadlovej fázovej konjugácie (phase conjugate mirror).

 

Rotácia vĺn je riadená univerzálnym (ako aj ľudským) vedomím.  Vedomie sa skladá zo stojatých skalárov respektíve skalárnych vĺn. Vedomie naplno a správne funguje vtedy, keď je riadené tkz. súhlasnou- vzájomnou (súzvučnou) vibračnou rezonančou frekvenciou, ktorú produkujú pocity-city tkz. bezpodmienečnej lásky.  Spin častíc, ako aj subatomických častíc závisí od zmeny intenzity tlaku toku éteru. Ľudské vedomie, pomocou citov a pocitov dokáže priamo riadiť tlak a teda aj množstvo éteru (prechádzajúce cez jadro atómu z bodu nula, teda vákua, do hmotného-antihmotného prostredia). Uhol pod ktorým subatomické častice rotujú okolo vlastnej osi sa zmení vtedy, keď sa zmenia naše pocity, alebo spôsob akým pociťujeme a preciťujeme, a ak dosiahneme dostatočne intenzívnu frekvenciu našich citov. Frekvencie produkované telom pri pocitoch čistej lásky, ktoré sú vlastne stojaté skalárne vlny,  riadia funkciu hormónov, neurotransmiterov a proteínov v tele, rovnako ako tvorbu červených krviniek v kostnej dreni a črevách. To je aj dôvod, prečo niektorí senzibili dokážu stiahnuť pocity priamo z kostí a čriev a premeniť ich na tok informácií. Navyše niektoré typy stojatých vĺn (rezonančné, pozdĺžne, sférické sinusoidné skaláry), ktoré fungujú na režime tkz. fázovej konjugácie, dokážu regulovať tok éteru do jadra atómu a von z neho. Za určitých okolností môže nastať aj prípad anti gravitácie (alebo tkz. levitácie), ktorú je možné regulovať silou vôle. Okrem toho, stojaté vlny dokáže za určitých podmienok vytvoriť každý ľudský organizmus. Ľudské telo pracuje na princípe univerzálneho vedomia, čo znamená, že ako vedomie, tak aj ľudské telo (ktoré je z neho zložené) funguje na princípe samoregulácie, samo-navigácie, samo-organizácie, samo-regenerácie, samo-vyživovaní, samo-uchovaní, samo-podpory (za účelom večnej cirkulácie a premeny jedného druhu energie na iný). Všetky tieto princípy sa zakladajú na harmónii a samo-vyrovnávacej regulácii dvoch opačných síl, čiže explózie / implózie, expanzie / kontrakcie, muž / žena, plus / mínus, jin / jang, čiže dva komplementárne protiklady (ktoré nevedia existovať jeden bez druhého, nakoľko sa pretvárajú jeden v druhého a navzájom sa tak dopĺňajú) a tým vytvárajú trvalý a nikdy nekončiaci cyklický pohyb založený na princípe perpetuum mobile. Vedomie prakticky nebolo nikdy vytvorené a z toho dôvodu nemôže byť ani nikdy zničené. Šíri sa prostredníctvom vákua, skrze neho a v ňom. Vákuum samo o sebe nie je prázdne, ale plné potenciálu. Okrem neho prakticky neexistuje nič, žiadny čas, žiadny priestor. Pre ľudskú myseľ nie je nič nemožné. Sme skutočnými spolutvorcami. Môžeme zmeniť spôsob, akým sa chová svetlo a priamo s ním prostredníctvom nášho vedomia komunikovať a to tak, že naše city-pocity určitej frekvencie, (ktoré sa neskôr cez emócie pretavia do myšlienok a ktoré vlastne predstavujú elektromagnetické vibračné pozdĺžne stojaté vlnenie vo forme tónov) nasmerujeme na svetlo, čiže elektromagnetické vlny, ktoré potom vzájomne reagujú. Táto frekvencia je frekvencia čistej lásky. Láska je špeciálna frekvencia špecifických vĺn (pulzov) so špecifickou vlnovou dĺžkou, amplitúdou, intenzitou, fázou, spinom a angulárnou rotáciou a je potrebné, aby ju mainstreamové vedecké kruhy začali brať vážne. Frekvencia lásky nevykazuje žiadne napätie a teda nemôže byť detegovaná pomocou žiadnych prístrojov okrem ľudského organizmu respektíve ľudských pocitov.  Paranormálne aktivity a procesy ako teleportácia, poltergeists, telekinéza, kontakty mimozemšťanov a inteligencií iného ako zemského pôvodu, mimotelových zážitkov, zážitkov blízko smrti, duchovno transformačné zážitky, Deja vu, hypnagogia, astrálne cestovanie, astrálne projekcie, interdimenzionálne cestovanie, levitácia, cestovanie pomocou orbov, pozorovanie na diaľku (RV), asociatívne pozorovanie na diaľku (ARV),  čítanie z kryštálovej gule, komunikácia s duchmi, channeling, priame vibračné poznanie, telepatia, syn-chronicita, kruhy v obilí, jasnozrivosť, proroctvo, ESP, spontánna vyliečenie, atď., možno pripísať unikátnemu modelu nášho vesmíru (pričom ľudské vedomie je jeho súčasťou), ktorý je riadený ako homonymická/ holografická sebestačná samoregulačná štruktúra založená na stojatých, pozdĺžnych, vibračno pulzačných, nehertzových, skalárnych cyklicko- sínusoidných (elektrotonálnych-elektrozvukových) vĺn, ktoré tým, že takpovediac striedavo pulzujú raz v hmote, teda existencii, a potom zase mimo nej, vďaka spôsobu tkz. komplementárnych vzájomne sa doplňujúcich polarít, spôsobujú to, že vesmír sa vyvíja v nekonečne sa opakujúcich cykloch  perpetuálneho pohybu.


 www.juliasellers.sk

Odhalení z Gaia TV

odhaleny-vesmir13.12.2018

Jason Rice

Zasvěcení do SSP

série: 12, epizoda: 16

uceni-moudrosti13.12.2018

David Wilcock

Harmonické rezonanční vzory života

série: 11, epizoda: 12

lovec-pravdy13.12.2018

Linda Moulton Howe

Důkaz prezidentských schůzek o mimozemské přítomnosti

série: 1, epizoda: 9

hluboky-vesmir13.12.2018

Vzestup umělé inteligence

série: 1, epizoda: 8

absolutne-neuveritelne14.12.2018

George Noory

Pohřešování lidé a portály s Davidem Paulidesem

série: 5, epizoda: 8

rozkvet13.12.2018

Sebeléčba s ájurvédou

Ájurvédská koření pro vyvážené tělo

série: 1 epizoda: 12

hovory-s-dusi12.12.2018

James Van Praagh

Telepatie

série: 2, epizoda: 12

vzorec-zdravi05.12.2018

Regina Meredith

Zářivá dlouhověkost s Patrickem Flanaganem

série: 2, epizoda: 14

odhaleni15.12.2018

David Wilcock

Radionická technologie pro léčení

série: 4, epizoda: 7

otevrena-mysl10.12.2018

Otevřená mysl

Tajná chemtrailová agenda s Michaelem Murphym

série: 2, epizoda:3

chybejici-souvislosti15.12.2018

Gregg Braden

Život na druhé straně simulace

série: 2, epizoda: 6

kvet-zivota14.12.2018

Drunvalo Melchizedek

Spouštěče posunu pólů

série: 1 epizoda: 7

falesne-vlajky10.12.2018

Richard Dolan

Vyšetřování 11. září

série: 1, epizoda: 8

odkaz15.12.2018

Dr. Raymond Moody

Prožitky blízké smrti

série: 3 epizoda: 1

probuzena-duse13.12.2018

William Henry

Hvězdné sémě

série: 2, epizoda: 11

skryty-puvod11.12.2018

Michael Tellinger

Shrnutí Ubuntu

série: 2, epizoda: 8

tajemstvi-zdravi15.12.2018

Mike Adams a Dr. Ed Group

Tajemství zdravého domova

série: 1, epizoda: 12

buzzsaw13.12.2018

Join Sean Stone

Vysokovibrační strava pro starseeds s Bridget Nielsenovou

série: 3, epizoda: 1

nazca15.12.2018

Nové objevy

Aktualizace 7: Další sekvence

série: 1, epizoda: 8

psychedelika10.12.2018

- - -

Psychedelika a vědomí

série: 1, epizoda: 1