Následuje popis zážitků lidí, kteří byli na vesmírné lodi přátel na návštěvě a kde jim bylo vysvětleno a ukázáno, co se děje po smrti člověka.

 

Kalna řekla: „Brzy zažijí pozemšťané velice smutné hodiny svého života. Bude to ovoce jejich tisíciletí trvajícího špatného životního stylu. Bůh ale připravil z lásky, která ho stále spojuje s jeho dětmi, záchranný plán. Písma vás učí všemu, co musíte vědět, aby vás tyto dny nezasáhly nepřipravené a vaše srdce neztratilo oporu, nýbrž zůstávalo v naději a v útěše. Co Ježíš svým současníkům nemohl objasnit, protože pro to ještě nebyli připraveni a nebyli schopni tomu rozumět, neboť doba na to ještě nebyla zralá, s tím vším budete v příštích letech seznámeni, naučíte se tomu, pojmete to do sebe a budete schopni tomu rozumět. Toto poznání bude pro vás nepostradatelné, abyste mohli kráčet vstříc událostem, které postihnou tuto planetu.“

 

V tom okamžiku vstoupili Rafael, Orton a s nimi čtyři další muži a ženy. Pozdravili nás a posadili se vedle nás. Rafael nás požádal o pozornost, aby nám mohli ukázat několik důležitých věcí. Kalna pokračovala: „Nyní uvidíte několik scén, které se vztahují k události, kterou nazýváte smrt a kterou my nazýváme přechod.

 

Ze známé barevné substance se začaly formovat postavy, jak jsme to již mnohokrát měli příležitost vidět. Před námi se vynořil obraz na smrt nemocného muže, který ležel ve svém pokoji v posteli. Dýchal těžce a několik osob, zřejmě rodinní příslušníci, stáli ve hlavě postele.

 

„To, co vám zde ukazujeme,“ řekla Kalna, „je scéna ze Země. Je to skutečná scéna, která právě probíhá v tomto okamžiku někde na vaší planetě. Můžeme před vámi zobrazit scény z minulosti, ze současnosti a někdy dokonce i z budoucnosti. Dávejte pozor na to, co se nyní stane !“

 

Se zvědavostí jsem se soustředil na scénu, která se přede mnou odehrávala, a pojednou se mi zdálo, jako by se tento muž zdvojil. Tatáž postava jako byl on se zvedla ve vodorovné poloze z postele, a když se v prostoru pokoje otočila do svislé polohy, postavila se lehce nohama na zem. Tělo, které v téže době leželo v posteli, přestalo jevit veškeré známky života a rodinní příslušníci, kteří stáli okolo lože, mu zatlačili oči a začali hlasitě plakat a naříkat.

 

Doplnění léčitelky: zemřelá bytost po odchodu z této roviny cítí pláč, slyší i vnímá, i to, jak se cítí jeho pozůstalí, minimálně 4 násobně více, než mají pocity pozemšťané. Je lépe se vyrovnat co nejdřív z odcházející duší a propustit jí ze svého vědomí a popřát jí s láskou hodně lásky v novém životě. Vytvořit a představit si v myšlence zářivý světelný most a požádat Stvořitele i přátele z Nebe, aby duši odvedli na místo, kam duchovně patří. Pozůstalí mohou prosit Stvořitele o to, aby jí bylo vše odpuštěno a ukázaná světelná stezka dál. Dokud pozemšťané - pozůstalí nepochopí, že pouhou myšlenkou se vážou na odcházející duši – zemřelého pozemšťana, do té doby jej budou zadržovat v pozemské rovině. Také je důležité, aby mu vše s láskou i moudrostí odpustili.

 

Nehybné mužovo tělo, z kterého vyprchal život, mělo nyní zavřené oči, zatímco jeho dvojník s výrazem překvapení v obličeji pohlížel na plačící rodinné příslušníky. Pokoušel se je utěšovat a snažil se, aby pochopili, že vůbec není s konečnou platností „mrtvý“; oni si ale nebyli vědomi jeho přítomnosti, nýbrž pokračovali v nářku nad jeho ložem. Kalna nám k tomu dala následující vysvětlení:

 

„Tento muž skončil svůj pozemský život. Nyní žije ve svém novém těle, ve frekvenčně vyšším životním rytmu. Žasne nad tím, že vidí své hrubohmotné tělo ležet v posteli, a potřeboval několik minut k tomu, aby si uvědomil pravý stav věcí. Rád by vstoupil v kontakt se svými příbuznými, kteří oplakávají jeho fyzickou smrt, ale při tom ještě nepochopil, že od nynějška již žije v dimenzi, která je jiná, než dimenze materiální. Tento bratr nyní zažívá dvě skutečnosti. Za prvé ono úžasné překvapení, když zjistil, že i po smrti žije dále, bez fyzického utrpení, které ho až do doby tohoto přechodu soužilo, a za druhé, že není stavu se dorozumět s ostatními, kteří jsou ještě v materiálním těle. Nyní pochopil, že on je sice může slyšet i vidět, ale že jim není dáno vnímat jeho přítomnost.“

 

Kalna přerušila svůj výklad a nechala nás pozorovat scénu, kde jsme právě byli svědky jeho zbytečné námahy, kterou vynaložil, aby tyto osoby upozornil na skutečnost, že žije a že se smrtí těla život nekončí.

 

„Nyní uvidíte další úsek jeho zážitků těsně po opuštění jeho hrubohmotného těla,“ ohlásila nám Kalna, „totiž první setkání s bratřími a sestrami z jiné dimenze, kteří na toto místo byli dopraveni, aby přijali svého bratra, který přešel z hrubohmotné dimenze do světa jejich životních forem. Již jsme vám řekli, že nikdo v celém Stvoření není přenechán sám sobě.“

 

Muž znova pohleděl na své tělo v posteli, které nevykazovalo žádné známky života, a pokusil se znovu dorozumět s příbuznými, kteří toto nehybné tělo objímali; ale ti, kteří jej právě přišli přivítat v jeho novém světě, mu vysvětlili, že to není možné a že mu ukážou, jak se člověk prostřednictvím láskyplných myšlenek může dorozumět s těmi, kteří zůstali na Zemi.

 

Byl jsem překvapen a současně jsem zaslechl Týnin hlas, která stále opakovala: „To je úžasné, to je neuvěřitelné.“ Paul řekl několik slov, z kterých vyplynulo, jak veliký dojem na něj tyto skutečnosti udělaly. „Když si člověk uvědomí, „ řekl, „ že lidé se s hrůzou obávají smrti a milované pozůstalé léta oplakávají !“

 

Během této scény jsem se ptal Kalny, proč nejsou pozemšťané nějak s těmito skutečnostmi obeznámeni.

 

„Existují důvody,“ řekla, „kvůli kterým lidé na Zemi nemohou být s pravým stavem věcí seznámeni. Utrpením a nevědomostí jako následky svého zatemnělého a zúženého stavu vědomí získávají totiž vnitřní hodnoty a dosahují potřebného zvýšení úrovně vědomí, aby se energeticky mohli přizpůsobit životu v těchto vyšších sférách a zařadit se do kvality jejich životních procesů a životních forem.“ .

 

Mezitím bratři a sestry, kteří přišli, aby přivítali příchozího, se s ním odebrali na místo, které již neodpovídalo vzhledu domu a okolí, v kterém opustil své hrubohmotné tělo.

 

„Zde již vidíte astrální svět,“ vysvětlovala nám dále Kalna. „To znamená, že nyní vidíte živou energetickou skutečnost, která odpovídá tomuto místu a jejíž kmitočty jsou vyššího druhu než kmitočty jeho původního materiálního okolí.“

 

Jednotlivé osoby ve skupině, kterou jsme měli před očima, již nešly po zemi; zdálo se, že se vznášejí kousíček nad povrchem a pohybují se při tom směrem kupředu. Muž udělal na začátku několik kroků, ale poté, co chvíli pozoroval ostatní, podařilo se mu pohybovat se dopředu, aniž by dělal kroky, jenom se lehce vznášel nad povrchem.

 

Celá skupina přišla k malému létajícímu disku, jehož dveře byly otevřeny.

 

„Teď nastoupíme,“ řekl jeden z bratří příchozímu. „Tímto vozidlem budeme dopraveni tam, kde bydlíme.“ Vstoupili dovnitř, dvířka se za nimi zavřela, létající kotouč se odlepil od Země, která zmizela v dáli.

 

Scéna byla u konce a světlo opět zalilo prostor sálu, který byl vyložen dřevem jemných odstínů mezi ořechem a bukem. Firkon se opět ujal slova:

 

„Dopravíme k vám příbuzné, přátele a známé, kteří vás očekávají ve vyšších světech. Pokud již obývají planety nad nebeskou hranicí, jsou schopni pohybovat se prostorem použitím vlastní vůle. Jestliže ale ještě žijí na planetách, které nejsou tak vyvinuté, potřebují k cestě tímto mnohodimenzionálním prostorem naši pomoc a naše interdimenzionální a meziplanetární vozidla. Po fyzické smrti je člověk přepraven do jiných světů. Odloučení od Země bez hrubohmotného těla probíhá buď pomocí prostředků, jako jsou létající kotouče, hvězdné lodě, nebo prostřednictvím působení mystické, neboli též kosmické síly, podle toho, jak dalece pokročil vývoj myšlení ‚zemřelého‘. V druhém případě může být dopraven na určité místo v prostoru působením zákona přitažlivosti stejného druhu, která jej dopraví na místo odpovídající jeho vývojovému stavu. Aby bylo dosaženo tohoto způsobu pohybu prostorem, je kolem nového astrálního nebo duchovního těla tohoto bratra nebo sestry vytvořena ochranná vrstva životní síly, která jej chrání během pohybu prostorem a současně tento pohyb i zprostředkuje. Tento prostředek pro dopravu ve vícedimenzionálním prostoru můžeme použít, kdykoliv je toho třeba. Mnohá zjevení se uskutečňují tímto způsobem, vydají-li se návštěvníci z jiných světů na Zemi, aby navázali kontakt s některým z jejích obyvatelů. Mají-li být přepraveny vesmírným prostorem více než dvě osoby, je takovéto vozidlo nepostradatelné. Poskytuje větší bezpečnost a více možností rychlého přizpůsobení zákonům životní energie.“

 

„Ve zvláštních případech,“ vysvětlil nám Rafael, „můžeme pozemšťany vtáhnout do nitra létajícího disku, aniž by disk přistál a pozemšťan byl nucen vstoupit dvířky. Z vnitřku létajícího disku je v tomto případě vyslán svazek energie, který jej vtáhne do nitra vozidla a současně způsobí zvýšení kmitočtu jeho životních rytmů. Takováto energie, kterou na něj vyšleme, jej obalí, pronikne jej a osvobodí jej od fyzikálních zákonů jeho planety, včetně přitažlivosti.“

 

Rafael přerušil svůj výklad. Krásná a melodická hudba naplnila místnost. Týna se bavila s Kalnou a Paul s Ortonem. Firkon mi oznámil, že nyní uděláme malou přestávku. Současně mě upozornil na to, že hvězdná loď již není příliš vzdálena od místa, ke kterému směřovala. Během rozhovoru, který následoval, jsem mu položil různé otázky, které se týkaly mého soukromého života jakožto pozemšťana. Zodpověděl je všechny a to s takovou láskyplností, že jsem se jej, zcela pohnut, zeptal: „Proč nás vlastně máte tak rádi ?“ Firkon zvedl ruce k nebi a odpověděl: „Bůh miluje nás a my milujeme vás.“

 

 

Celé sdělení si můžete přečíst - kliknutím zde.

Odhalení z Gaia TV

odhaleny-vesmir13.12.2018

Jason Rice

Zasvěcení do SSP

série: 12, epizoda: 16

uceni-moudrosti13.12.2018

David Wilcock

Harmonické rezonanční vzory života

série: 11, epizoda: 12

lovec-pravdy13.12.2018

Linda Moulton Howe

Důkaz prezidentských schůzek o mimozemské přítomnosti

série: 1, epizoda: 9

hluboky-vesmir13.12.2018

Vzestup umělé inteligence

série: 1, epizoda: 8

absolutne-neuveritelne14.12.2018

George Noory

Pohřešování lidé a portály s Davidem Paulidesem

série: 5, epizoda: 8

rozkvet13.12.2018

Sebeléčba s ájurvédou

Ájurvédská koření pro vyvážené tělo

série: 1 epizoda: 12

hovory-s-dusi12.12.2018

James Van Praagh

Telepatie

série: 2, epizoda: 12

vzorec-zdravi05.12.2018

Regina Meredith

Zářivá dlouhověkost s Patrickem Flanaganem

série: 2, epizoda: 14

odhaleni15.12.2018

David Wilcock

Radionická technologie pro léčení

série: 4, epizoda: 7

otevrena-mysl10.12.2018

Otevřená mysl

Tajná chemtrailová agenda s Michaelem Murphym

série: 2, epizoda:3

chybejici-souvislosti15.12.2018

Gregg Braden

Život na druhé straně simulace

série: 2, epizoda: 6

kvet-zivota14.12.2018

Drunvalo Melchizedek

Spouštěče posunu pólů

série: 1 epizoda: 7

falesne-vlajky10.12.2018

Richard Dolan

Vyšetřování 11. září

série: 1, epizoda: 8

odkaz15.12.2018

Dr. Raymond Moody

Prožitky blízké smrti

série: 3 epizoda: 1

probuzena-duse13.12.2018

William Henry

Hvězdné sémě

série: 2, epizoda: 11

skryty-puvod11.12.2018

Michael Tellinger

Shrnutí Ubuntu

série: 2, epizoda: 8

tajemstvi-zdravi15.12.2018

Mike Adams a Dr. Ed Group

Tajemství zdravého domova

série: 1, epizoda: 12

buzzsaw13.12.2018

Join Sean Stone

Vysokovibrační strava pro starseeds s Bridget Nielsenovou

série: 3, epizoda: 1

nazca15.12.2018

Nové objevy

Aktualizace 7: Další sekvence

série: 1, epizoda: 8

psychedelika10.12.2018

- - -

Psychedelika a vědomí

série: 1, epizoda: 1