V uplynulých letech se u dětí na vaší úrovni bytí nebývale rozšířila nemoc, již rádi označujete jako hyperaktivita.


Ptali jste se někdy sami sebe, proč tomu tak je ?

 

Myslíte si, že jsou hyperaktivní, jelikož jde o takzvané indigové děti ? Domníváte se snad, že tyto znamenité duše jsou úplně šílené ?


Inu, hledáte způsoby, jak je léčit a řešení opravdu nacházíte. Servírujete těmto úžasným stvořením silné léky, které zabíjí jejich jedinečnost! Pátráte po nových a nových možnostech, jak je zbavit všech příznaků, ale stejně se vám to nedaří. Ani se vám to nemůže podařit, protože jste zaměřili pozornost nesprávným směrem. Příčinu jejich chování vidíte v tom, že to jsou indigové bytosti, čímž je záležitost pro vás vyřízena. V dalším kroku se jim snažíte ulehčit život, což v pravém smyslu slova také děláte, neboť ničíte jejich magnetické pole, které se již přizpůsobilo novému uspořádání času. Radujete se, jakmile se konečně zklidní - ale uvědomujete si vůbec, co jim tím způsobujete ?

 

Probuďte se a rozhlédněte se kolem sebe


Všímejte si, co vám tyto nové děti chtějí říct a ukázat; budete se divit. Instinktivně vědí, co jejich tělu prospívá, a nejraději by z vašeho umělého energetického pole utekly, protože jsou již přizpůsobeny magnetickým vlnám páté dimenze. Stávají se oběťmi společnosti a její slepoty. Velmi citlivě reagují na všechna pozměněná a uměle vytvořená magnetická pole a záření, která jim škodí a mučí je stejně jako zvířata vaší úrovně bytí, o nichž jsem mluvil na začátku. Proč se snažíte eliminovat symptomy jejich údajné nemoci, namísto toho, abyste hledali příčinu ? Podílíte se tak na jejich trápení, když to dovolíte - a oni přitom na ničem nemají vinu! Mají zcela jinou magnetickou strukturu než vy, velmi vnímavé energetické pole a matrix nové doby, tudíž reagují extrémně citlivě na uměle vytvořená energetická pásma. Nedovedou se s nimi vypořádat a odpovídají na ně podrážděností, neklidem, poruchami spánku, nesoustředěností a někdy též agresí. Namísto toho, abyste se jim snažili pomoci, abyste si je začali všímat vědomě, předáváte zodpovědnost za ně do rukou nevědoucích, kteří jim jen zakalují mysl. Co to vlastně děláte? Cožpak necítíte, jak škodíte sami sobě i svým nevinným dětem? Tyto škody jsou už téměř nevratné!


Přestaňte ničit jejich jedinečnou energetickou strukturu, těšte se s nimi na nový svět a chraňte je před vlivem umělých energií.

 

Není třeba, abyste kvůli tomu přestavěli vzhůru nohama celý dům. Existuje spousta přirozených a volně dostupných materiálů a minerálů, které mohou sloužit jako ochrana. Předpokladem toho je ovšem, abyste pochopili všechny moudrosti obsažené v této knize srdcem a přeměnili je vědomě na každodenní realitu.


Vzývání, jež vám zde předávám, jsou účinná pouze v případě, přijmete-li tato moudra a praktikujete-li je také v životě. Jenom hluboké poznání a praktické konání vám umožní vnímat to, co je opravdové, a poskytne vám ochranu. Tato ochrana pochází přímo z Prvotního zdroje, Stvořitele či matky-otce Božství. Je to nejmocnější vzývání v Univerzu! Každé bytosti poskytuje okamžitou imunitu. Můžete ji silou svého ducha přenést i na vaše děti.


Jeli však chování vašich dětí nízkých vibrací a vy tomu nedokážete zabránit - myslím tím, když se podílejí na hříčkách vaší úrovně bytí, jakými jsou mučení či zabíjení zvířat nebo neohleduplné zacházení s ostatními bytostmi - pak ani silou svého ducha pro ně tuto ochranu nevytvoříte. Nezoufejte však a nemyslete si, že je to nespravedlivé. Není tomu tak, vždyť to vy jste tvůrci svých realit. Pokud se dožadujete ochrany, předpokládá to, že zacházíte s láskou a respektem ke všem stvořením vaší úrovně bytí a pečlivě zacházíte se svými myšlenkami. Není možné, abyste získali tuto božskou, dokonalou ochranu a současně se chovali k ostatním bytostem bez jakéhokoliv respektu - soudili je či měli ve svém nitru nízké emoce. Byl by to přímý útok na dokonalost Prvotního zdroje, popírali byste tím nejmocnější formu energie v celém vesmíru včetně sebe samých. Pochopte, že takto to nemůže fungovat - a není na tom nic nespravedlivého! Je jen na vás, zda v sobě rozvinete všeobjímající pochopení vycházející ze srdce nebo se nadále budete zabývat pouze svým světem. Vše souvisí na věčné časy se vším - a každá věc a bytost je neoddělitelnou součástí Celku. Podrobněji o tom budu mluvit v následující kapitole.


Ať má slova vzbudí ve vašem nitru hluboké poznání a uchrání vás před nezdarem! Je to docela prosté - musíte zkrátka převzít odpovědnost do svých rukou a nechat se vést. Aktivujte a zapněte znovu svůj navigační systém; dovede vás domů, jakmile ze svého okolí odstraníte cizí energie. Kráčejte životem s očima otevřenýma a přemýšlejte nad tím, co byste mohli ve svém okolí změnit. Před škodlivým zářením se můžete chránit nejrůznějšími způsoby.


Každý z vás ví, co to je elektrosmog, a stejně mu nevěnujete přílišnou pozornost. Uvědomujete si vůbec přítomnost této vysoké frekvence ? Proč si to ale jenom vyslechnete, nic proti tomu nepodniknete, a vracíte se raději k mechanice každodenního ?


U přírodních národů se také rodí indigové děti, jež ovšem nevykazují symptomy hyperaktivity.

 

Svoji novou magnetickou strukturu využívají se všemi přednostmi. Jsou vysoce jasnozřivé, mají dar jasno citu a vykazují vysokou inteligenci. Vědí všechno, neboť žijí v souladu s Univerzem. Disponují magnetickým polem páté dimenze a z toho důvodu mají přístup k informacím i této úrovně bytí. Nejsou to však zázračné děti. Mají pouze magnetickou strukturu, jakou měla lidská rasa a planeta Terra již před mnoha tisíci lety.


Když se duše inkarnuje do těla, všechny schopnosti jsou v člověku už uloženy. Absolutní vědění vesmíru je ve vás. Je tomu podobně jako u zvířat, jež se kompletně nechávají vést svým instinktem. Dětem přírodních národů žijící v regionech daleko od městské civilizace je snadnější následovat svému vnitřnímu hlasu. Rozhodující je, jak daleko jsou vzdáleny od města nebo vysokofrekvenčních systémů. Přestože se i u nich rovněž vyskytují zmiňované symptomy, nejsou zdaleka tak nápadné jako u ostatních indigových dětí.


Indigoví lidé mají všechny schopnosti, po jakých toužíte vy, a to bez jakéhokoliv předchozího studia. Stačí je pouze aktivovat duchovními podněty a zkušenostmi. Jsou to děti nového věku a několik málo z nich je již vybaveno dokonalou krystalickou strukturou dvanácti vláknové DNA. Neustálá manipulace DNA lidské rasy na vaší úrovni bytí na ně nemá žádný vliv, poněvadž disponují zcela jiným magnetickým polem. Proto jsou pro psychiku vašich dětí tak extrémně škodlivé všechny vysoké frekvence a elektromagnetická rušivá pole. Nejsou schopny se jim bránit a nedokáží je unést. Není pro ně snadné tento rušivý faktor vytěsnit tak, jak to každodenně a ochotně děláte vy. To je důvod, proč často reagují na své okolí podrážděně. Jenom těžko se vypořádávají s hustou frekvenční strukturou a intenzivním vysokofrekvenčním zářením na vaší planetě.


Planeta Terra je nyní v období přerodu. Vedle toho se mohou změnit také frekvence vašeho vlastního magnetického pole, jestliže si to sami přejete. Pokuste se představit si, jak by to vypadalo ve světě, v němž je magnetické pole hustší, polarizovanější a má zcela jinou strukturu než pole vašeho těla. Pak je snadné pochopit, proč se tyto děti chovají podrážděně, nedovedou se soustředit a často reagují agresivně. Opravdu vás to udivuje? Pomoc je jednoduchá a snadná. Vy však raději předáváte zodpovědnost za své potomky do rukou jiných a vůbec si neuvědomujete, jak jim tím škodíte.

 

Né každé dítě, co se zde narodí, je automaticky indigové


Nikoliv všechny děti, jež jsou inkarnované na planetě Terra, jsou automaticky indigové. To, že někdo přijde na Zemi s tímto stupněm uvědomění, vyžaduje určitou duševní zralost. Tyto duše si vědomým poznáním pravd v předchozích inkarnacích osvojily schopnost zvýšit své vibrace na úroveň páté dimenze. Můžete se od nich mnohému naučit, poněvadž v sobě ukrývají veškerou moudrost vesmíru. Hodně věcí vědí už v raném věku, a reagují zralým způsobem, který neodpovídá jejich věku. Jsou velmi citlivé, tu díž s ostatními živými tvory zacházejí ohleduplně. Poznáte je podle jejich láskyplného a pozorného chování. Nedovedou zabíjet ani někoho týrat; a pokud se stanou svědky podobného jednání, nesmírně trpí. Vnitřně je to rozervává, neboť bolest trýzněné bytosti cítí ve svém srdci. Také všechno rychle chápou a snadno se učí. Dovedou komunikovat se svým tělem, utvářet jej podle svých představ a léčit v případě, že by se proti jejich vůli nějak změnilo. Ne však všechny děti žijící v dnešní době na planetě Terra jsou indigové.


Nezaměňujte je s jasnozřivými a nadanými bytostmi vybavenými starým magnetickým polem, jaké máte i vy.

 

Vedete na tato témata dramatické debaty a hádáte se, které dítě je moudřejší nebo lepší. Zapomínáte zároveň, že to vše je pouze hra vašeho ega. Už jste nastoupili cestu duchovního rozvoje, ale vaše ego vás znovu a znovu strhává do léček soutěžení a vzájemného srovnávání. Jste přesvědčení o tom, že duchovní vyspělosti může dosáhnout pouze duchovně vyvinuté dítě. Máte v sobě hluboce zakořeněné hierarchické myšlení a dělení věcí i lidí na lepší nebo horší.


Mnohé z dětí, jež označujete za duchovně vyspělé, jsou zkrátka jen talentovanými a majícími otevřeného ducha. Takoví byste mohli být rovněž, kdyby vám v tom nepřekážel váš omezující rozum.


A nyní se vás ptám: Jaký stav vědomí mají děti, jež označujete jako křišťálové nebo diamantové ? Odkud máte tyto pojmy ? Které ego je vytvořilo ? Proč berete tato hodnocení hned jako fakt a nepoložíte si otázku, co přesně ono pro tyto děti znamená ? Není to snad pouze zájem lidského ega a snaha posadit tyto bytosti na nějaký mnohem vyšší piedestal ? Tyto děti často samy nevědí, jak mají naložit s vašimi hodnoceními. Váš rozum a to, jak jednáte, je pak tlačí směrem, který je zdržuje od jejich vývoje na této úrovni bytí. Neustále vše interpretujete podle měřítek světelnosti a neuvědomujete si přitom, že váš rozum si s vámi hraje šelmovské kousky. Nikde v Univerzu není žádných lepších nebo horších bytostí! Každé stvoření má stejný původ i stejné jádro. Všichni pocházíme z jednoho Zdroje, jednoho Pratvůrce a jedné matky-otce Božství. Existují pouze rozdílné zkušenostní úrovně a různě vibrační frekvence. Bylo by to pro vás moc nepříjemné, kdybych vám řekl, že tyto děti tak, jak si je představujete vy, vůbec neexistují ? Zhroutil by se tím pro vaše ego svět ? Fakt je ten, že na této úrovni bytí existují různě nadané děti. Pravdou je, že existují na této úrovni indigové děti – jak je nazýváte. Také je pravdou, že tyto bytosti disponují magnetickým polem páté dimenze, což znamená, že dosáhly vyššího stupně vědomí. A rovněž odpovídá skutečnosti, že se na vaší úrovni bytí vždy inkarnovali osvícení mistři, aby opakovanou zkušeností v hrubohmotném světě dosáhli ještě vyšších dimenzí. Toto opakované vnoření se do hmoty působí co by zesilovač tělesných vibrací a je nutný, zvláště pro velký skok do mnohem vyšších frekvencí. Jestliže chce bytost přeskočit několik oktáv bytí na jednou nebo chce na dané úrovni zpevnit určitou formu energie, je opakovaná inkarnace do hustých sfér nevyhnutelná. Bytosti, jež se inkarnují z vyšších úrovní na tu vaši, mají však stejnou strukturu jako zbytek lidské populace. Všichni kráčíte po cestě k vyššímu vědomí a každý z vás má stejné možnosti, pokud chce v jedné inkarnaci přeskočit více oktáv.


U takzvaných křišťálových či diamantových dětí často nejde ani o indigové děti. Jsou to pouze mimořádně nadaní jedinci, kteří citlivě a vědomě vnímají své okolí.

 

Pamatujte si, že těmito úžasnými schopnostmi oplývá každý z vás! Je jen na vás, kdy je v sobě aktivujete. To je opravdu scénář konce věků na vaší úrovni bytí; ale jde hlavně o vzpouru ega a rozumu. Vnímejte tyto úžasné bytosti jako děti své lásky a nebraňte jim v jejich individuální cestě uvědomění. Nesnažte se je vtěsnat do pevných, neměnných forem, které si vymyslel váš rozum. Nejsou lepší ani horší než jiné děti. Prosím vás proto z celého srdce, abyste tyto nevinné a čisté duše nepřipravovali o jejich přirozenost a nijak je nevyzdvihovali nebo neponižovali. Každý člověk, dítě či dospělý, na vaší mateřské planetě je úžasný a nenahraditelný! Každý z vás je nějakým způsobem jedinečný! Zbavte se konečně představy, že děti, jež se inkarnovaly na Zemi, jsou tím či oním osvíceným mistrem. Co z toho máte? A jak to prospěje vašim dětem? Dejte jim volnost, ať se mohou vyvíjet podle plánu jejich duše a poskytněte jim co nejvíce lásky. Ochraňte je před ukvapenými závěry vašeho ega, jež si myslí, že to či ono dítě má v sobě cosi mimořádného.


Lidské hierarchické myšlení je formou vědomí, která se vyskytuje pouze v rámci vaší úrovně bytí. Nemá žádný význam pro skutečně moudré světelné bytosti ve vyšších sférách bytí. Zbavte se tohoto myšlení; vždyť zamlžuje vašeho ducha, ba brání mu v rozpoznání pravdy a dokonalé lásky. Všechny vnímejte jako rovnocenné a přestaňte už konečně hodnotit.

 

Vězte, že všechny děti na vaší úrovni bytí sem přicházejí buď z nějaké vyšší oktávy a mají stejné vibrace jako vy, nebojsou to indigové děti s magnetickou strukturou páté dimenze. Inkarnované bytosti z vyšších oktáv, mají v duševním jádru pouze vyšší vibrace a více vyvinuté vědomí, což ovšem v dětství ještě není velmi zjevné. Toto vědomí si musí v novém těle teprve rozpomenout na svůj původ a všechny božské moudrosti.

 

Je to docela normální a harmonický proces, jak se na planetě Terra odehrává od nepaměti. Vždycky zde přebývaly vysoce vyvinuté bytosti s cílem opětovného sebeuvědomění, jež jim pomohlo vystoupit ještě výš. Všechny se inkarnují na hrubohmotnou úroveň a musí projít stejnou cestou. Jejich dvanácti vláknová DNA je většinou zablokovaná, jelikož si přály zbavit se právě tohoto bloku během svého života. Tyto vzorce a zastaralé struktury na Zemi se snesly na vaši duši jako stín. Zlomit je můžete pouze hlubokým poznáním, uvědomíte-li si, že vaše božská, dokonalá 12vláknová DNA byla zmanipulovaná a vaší úlohou je ji reaktivovat. Co se týče struktury, indigové děti již disponují magnetickým polem páté dimenze. Této vyšší úrovni bytí zodpovídá jak jejich vědomí, tak i rychlejší vibrace. Jsou to děti věku přeměny. Přejdou na novou úroveň bytí, ale toto vědomí a poznání se v nich musí nejprve probudit. Vy všichni máte tyto schopnosti. Jen je u vás zapotřebí silnější aktivace, protože vaše smysly jsou orientované jinak než smysly indigových dětí. Ony přinášejí na vaši planetu magnetickou a energetickou strukturu nového člověka, čímž tuto novou energii upevňují v jejím magnetickém poli. Za nimi budou následovat další a další, jež budou přinášet na vaši planetu vyšší vibrace.

 

Mají problém se všemi zastaralými energiemi a rušivými poli, jelikož jim silně brání ve vývoji.


Držte proto své děti mimo dosah tohoto záření - a také elektro smog ve vašem okolí snižte na minimum. Chraňte sebe i své děti před rušivými účinky těchto polí. Tato rušivá pásma byla na vaší planetě vytvořena záměrně. Opravdově mocní vaší úrovně by tí je vědomě a cíleně směřují proti vám. Ni čí vaše energetické a magnetické pole i vaši buněčnou strukturu. Za vším je velký plán, jehož cílem je oslabit vás, zablokovat rotaci vaší božské 12vláknové DNA. Pokud by se vám podařilo vymanit se z těchto vlivů, snadněji byste totiž mohli přijímat informace z Univerza. Stávají se z vás potenciální oběti, a vy se vůbec nedivíte, proč jste tak náchylní k nemocem. Vaše aura je děravá a neposkytuje vám žádnou ochranu vůči frekvencím, které ničí vaše magnetické pole.

 

Tudíž lze vaše magnetické pole zmanipulovat, ovládat jakýmkoliv myslitelným způsobem.

 

Všechny ty úžasné schopnosti, jimiž disponují indigové děti, jsou vlastní každému člověku od okamžiku jeho narození. Problém spočívá v tom, že se poté necháte odvést od své přirozenosti a uchylujete se do světa iluzí. Veškerou zodpovědnost přesouváte raději na jiné a dovolíte jim, aby utvářeli váš život. Jednou přijde den, kdy se sami sebe zeptáte na smysl vašeho pozemského bytí. Do té doby však staré struktury vašeho světa mohou zapustit natolik hluboké kořeny, že pro vás nebude vůbec snadné se z nich vymanit. Vyhledáváte nejrůznější učitele či mistry a platíte jim ohromné částky za to, aby vám ukázali ces tu. Nejrůznějšími způsoby a cvičeními se snažíte dopátrat pravdy, ale nedaří se vám to. Buďte opět jako malé děti; a hlavně ze svého okolí odstraňte veškeré rušivé vlivy. Žijete uprostřed nich.


Jen pokud převezmete veškerou zodpovědnost za svůj život i život vašich blízkých, uchráníte se od pohromy.

 

Nedopusťte, aby vás někdo nadále oslaboval nebo ničil vaše buňky. Žijte vědomě; a než do svého života vpustíte cokoliv z médií, nebo ze společnosti, nahlédněte nejdříve za oponu zapomnění. Nedejte mocným příležitost, aby vám mohli škodit.


A žijte proto, kvůli čemu jste se na tuto úroveň bytí inkarnovali !

 

V hluboké lásce Váš přítel z Hvězd

Odhalení z Gaia TV

odhaleny-vesmir13.12.2018

Jason Rice

Zasvěcení do SSP

série: 12, epizoda: 16

uceni-moudrosti13.12.2018

David Wilcock

Harmonické rezonanční vzory života

série: 11, epizoda: 12

lovec-pravdy13.12.2018

Linda Moulton Howe

Důkaz prezidentských schůzek o mimozemské přítomnosti

série: 1, epizoda: 9

hluboky-vesmir13.12.2018

Vzestup umělé inteligence

série: 1, epizoda: 8

absolutne-neuveritelne14.12.2018

George Noory

Pohřešování lidé a portály s Davidem Paulidesem

série: 5, epizoda: 8

rozkvet13.12.2018

Sebeléčba s ájurvédou

Ájurvédská koření pro vyvážené tělo

série: 1 epizoda: 12

hovory-s-dusi12.12.2018

James Van Praagh

Telepatie

série: 2, epizoda: 12

vzorec-zdravi05.12.2018

Regina Meredith

Zářivá dlouhověkost s Patrickem Flanaganem

série: 2, epizoda: 14

odhaleni15.12.2018

David Wilcock

Radionická technologie pro léčení

série: 4, epizoda: 7

otevrena-mysl10.12.2018

Otevřená mysl

Tajná chemtrailová agenda s Michaelem Murphym

série: 2, epizoda:3

chybejici-souvislosti15.12.2018

Gregg Braden

Život na druhé straně simulace

série: 2, epizoda: 6

kvet-zivota14.12.2018

Drunvalo Melchizedek

Spouštěče posunu pólů

série: 1 epizoda: 7

falesne-vlajky10.12.2018

Richard Dolan

Vyšetřování 11. září

série: 1, epizoda: 8

odkaz15.12.2018

Dr. Raymond Moody

Prožitky blízké smrti

série: 3 epizoda: 1

probuzena-duse13.12.2018

William Henry

Hvězdné sémě

série: 2, epizoda: 11

skryty-puvod11.12.2018

Michael Tellinger

Shrnutí Ubuntu

série: 2, epizoda: 8

tajemstvi-zdravi15.12.2018

Mike Adams a Dr. Ed Group

Tajemství zdravého domova

série: 1, epizoda: 12

buzzsaw13.12.2018

Join Sean Stone

Vysokovibrační strava pro starseeds s Bridget Nielsenovou

série: 3, epizoda: 1

nazca15.12.2018

Nové objevy

Aktualizace 7: Další sekvence

série: 1, epizoda: 8

psychedelika10.12.2018

- - -

Psychedelika a vědomí

série: 1, epizoda: 1